Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

29

misbruycken van deze laetste en verdorven werelt, de gebrecklykheit van onze tijd", en hij voegt erbij dat hij het doet om alle menschen te „verlustighen en verbeteren," Zijn eigen leven en de vergaande scabreusheid zijner kluchten doen echter twijfelen of dat verbeteren zoo ernstig bedoeld is geweest. Het is in elk geval zeker dat vele episoden in zijn werken en de klucht De Molenaar in haar geheel, zeer bedenkelijk naderen tot de pornografie voor een lezer van onzen tijd. Bij al de groote waardeering van Bredero mag ook dit wel eens gezegd worden.

BREEVOORT (Johanna van) zie Bakhoven-Michels.

BRENSA (Carel J.) gaf eenige detective-verhalen uit:

De Gouden Naald — De machtige Tegenstander, die men niet als jongensboeken moét gebruiken.

BRINK (fan ten) Geb. te Appingedam 1834, overl. in den Haag 1901, promoveerde in 1860 te Utrecht in de godgeleerdheid en vertrok in datzelfde jaar naar Batavia als gouverneur van eenige jongelieden. Hij is nooit predikant geweest, de letteren trokken hem meer aan dan de theologie. In het vaderland teruggekeerd, werd hij leeraar aan de H.B.S. te 's Gravenhage. Hij schreef tal van letterkundige werken; de literatuur van ons land was hem even bekend als die van andere volken. Hij droeg er veel toe bij om de Fransche schrijvers bij ons bekend te maken als: Daudet, de jonge Dumas e.a. Hij stond op het standpunt dat kunst en moraal niets met elkander te maken hebben. Velen vonden zijn uitspraken toen zeer gewaagd; na dien tijd hebben wij echter zulke enormiteiten te hooren gekregen dat Dr. ten Brink nog voor zeer tam en gematigd kan door gaan. Hij was een groot bewonderaar van het naturalisme en noemde Zola den koning der realisten.

Zijn romans dragen echter weinig sporen van dat realisme, ofschoon zij alleen met voorbehoud toelaatbare lectuur zijn voor menschen met ervaring.

Oost-Indische Dames en Heeren — Her Vaar dat niet wordt uitgedoofd — De Man van Brumaire en de Man van December *— De schoonzoon van Mevr. de Roggeveen — Nederlandsche Dames en Heeren — De eerste Liefde van Gerbrand Adriaensen Brederoo (kunst-historische novelle) — Jeanette en Juanito — Hef verloren Kind — De familie Muller Belmonte — Een schitterende Carrière — Madame de Fontenay — Monsieur d V Epinay. Deze verhalen zijn meestal vlot geschreven en soms zeer geestig. De personen

Sluiten