Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

CX>RSPRONKELIJKE WERKEN

zijn vaak trouw naar het leven geteekend, maar toch niet genoeg levend. Om den wel wat wuften inhoud, den oppervlakkigen levenskijk en de niet zelden al te vrije schildering van minder stichtende toestanden en verhoudingen, behooren zij tot de voorbehouden lectuur, ook voor volwassenen. Ten Brink was een stoere werker, een beminnelijk mensch, die niets professoraals had en meer op een Zuid-Nederlander geleek. Dit gaf hem misschien niet het overwicht, waarop zijn talenten en ernstige arbeid hem recht gaven. Zijn Geschiedenis der Ned. Letteren; waarvan hij de drie lijvige deelen niet kon voltooien is een betrouwbaar werk, dat zich ook kenmerkt door onaardigheid en zelfs sympathie voor katholieken.

BRINKGREVE-WICHERINK (Tinc)

Zij schreef Magda's Vertrouwde een roman in brieven van een gescheiden vrouw. Voor volwassenen geen bedenking. De Vrouw, die hem steunde, verhaal van een meisje dat verpleegster wordt, nadat haar verloofde, de zoon van een bankier, zich aan den brandkast had vergrepen. In hare hoedanigheid van verpleegster wordt zij de steun en raadgeefster van een Duitscher, zóó. zelfs (ofschoon er geen reden voor was) dat diens vrouw jaloersch wordt. Later trouwt zij den vroegeren malversant. Het boek is goed. Zij schreef ook aardige meisjesboeken: Dina's Reisavontuur — Lies en Loek's Bakvischtijd — Lies en Loek op de H.B.S, (wat erg ondeugend wellicht) — De zusjes Breesma ■— Hoe het Lies en Loek verder ging.

BROECKAERT (Karei) een Vlaamsen schrijver uit den tijd der Fransche overheersching, wiens Spectatoriale Geschriften (1795) I Borgers in den Estaminé — II Den Jongen Tobias door Dr. A. Jacob zijn uitgegeven, omdat zij zoo juist de gedachtenwereld uit dien tijd leeren kennen. Daarvoor zijn ze dan ook te gebruiken en niet als gewone lectuur. De schrijver is een Voltairiaan en spot met het geloof. Maar hij wijst ook wel deplorabele toestanden en misbruiken aan.

BROEDELET (Johan)

schreef het vrijwel pornografische Hofstad, een vlooienkolonie op het menschelijk lichaam — Artistenleven, voor volwassenen — evenals het sarcastische Her jonge Huishouden — Zomergasten — VrooÜjke Verhalen — Maskers (alle acteurs en actrices spelen ook in het gewone leven komedie) — Met den Boemel (de boemelt rein des levens en de stationnetjes waar hij stilhoudt). Af te keuren De Vagebond, en zijn laatste boek, een bundel lichtzinnige schetjes. De nieuwe Decamerone.

BROERE (Cornelis) Geb. te Amsterdam in 1803, overleden in 1861. Hij was leeraar aan het seminarie van het Bisdom Haarlem.

Sluiten