Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

31

Het meest bekend Is zijn Dithyrambe op het Allerheiligste bij het vijfde eeuwgetij van het Mirakel van Amsterdam. Verder De Bedegang en een heldendicht Constatijn.

BROM (Eduard Theodoor Jan) geboren te Amsterdam in 1862, hoofd eener groote assuradeurszaak. Was een der eerste katholieken, die den vorm der tachtigers overnamen (nog niet in zijn eersten bundel).

Hij is een vriendelijke, gevoelige zanger met hooge levensvisie, zooals bewijzen: Een Bundel Gedichten ~ Felice en andere Gedichten — Opgang — Verzen.

BROM (Gerard) geboren te Utrecht in 1882. Studeerde aanvankelijk in de medicijnen en later in de letteren, waarin hij promoveerde (1907) op proefschrift Vondels Bekering. Leeraar op verschillende plaatsen, redacteur-secretaris van „De Beiaard", thans hoogleeraar aan de Universiteit te Nijmegen. Als „kleine jongen" trok hij door lyrische artikelen reeds de aandacht in zijn studententijd.

Hij schreef als drankbestrijder De Nieuwe Kruistocht, gaf een bundel lezingen Areopaaflf (Wagner, Tolstoi, Godsdienstkennis, Stille Omgang enz.) beschouwingen over Barok en Romantiek, eveneens over het studentenleven uit den tijd van Klikspaan en thans, De Dominee in de Literatuur en een groot aantal kritieken, kronyken enz. Door zijn kernachtigen, ofschoon ietwat gezochten stijl boeit hij den ernstigen lezer. Sómmigen vinden hem te „cerebraal", maar dat kan geen kwaad.

BRONDGEEST (Bernard)

schreef Doolhof, een onsmakelijk en verboden boek over een barones, die een kind heeft bij den koetsier en dat door den voogd in de hartstochten wordt opgeleid. Daarbij nog een verheerlijking van homo-sexueele liefde; verboden boek.

BROUWER (P.)

Goudglans en Eeuwigheidslicht een verhaal uit den tegenwoordigen tijd met goede strekking, eenigszins zalvende taal. Beter is Moe/ren des Levens, waarin de schrijver ons binnenleidt in een calvinistische wereld, die hij goed blijkt te kennen.

BROUWER (Petrus Abrah am Samuel van Limburg) werd geb. 1829 in Luik en overleed te 's Gravenhage 1873. Hij studeerde in de rechten en werd in 1856 bij het Rijksarchief aangesteld.

Sluiten