Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

OORSPRONKELIJKE WERKEN

heimwee naar het door hen verlaten land. De zoon geeft zich over aan ontuchtige liefdesavonturen en razenden hartstocht.

Bruikbaar zijn Uit Vlaanderen — Per Auto. Een schrijver die zijn Vlaamsche volk geen eer heeft gedaan in den vreemde, omdat hij de gebreken vergroofde en bijna niets anders in hen opmerkte. — Tantes, waarin slechts enkele onbehoorlijkheden voorkomen, is zijn laatste boek.

BIJNS (Anna) 1494—1575. Eene Antwerpsche dichteres, die in hare 'Refereynen met groote heftigheid optrad tegen Luther en zijn leer, maar ook de ingeslopen misstanden in de Kerk met groote vrijmoedigheid durfde aanwijzen. In den avond van haar leven wordt zij meer meditatief en klaagt over haar eigen fouten en onvolkomenheden.

Innig gevoel, hartstochtelijke overtuiging en een meesterschap over de volkstaal geven hare poëzie een waarde voor alle tijden.

CALCAR-SCHIOTLING (Elise van) geb. te Amsterdam 1822, overl. te 's Gravenhage 1904, was voor haar huwelijk onderwijzeres en wijdde zich vooral aan vrouwen-opvoeding, waarover zij zeer vooruitstrevende denkbeelden koesterde, die zij in vele geschriften uitsprak en verdedigde. Ontegenzeggelijk droeg zij veel bij tot de meerdere ontwikkeling en z.g. vrijmaking der Vrouw. In 1853 huwde zij H. C. van Calcar en bleef zich aan kinderopvoeding en vrouwenbelangen wijden. Later stond zij aan het hoofd van een kostschool te Wassenaar. In hare laatste levensjaren hield zij zich bijna uitsluitend bezig met spiritisme en was Redactrice van een tijdschrift: Op de Grenzen van twee Werelden (verboden).

Haar beste werk noemt men: Een Srar in den Nacht. Met die star wordt Savanarola bedoeld, met den nacht de duisternis waarin de wereld verkeerde, vóór dat de Hervorming haar zon er over liet schijnen. Men begrijpt dus de strekking en hoe de schrijfster zelf, bij haar beschrijving van katholieke personen en toestanden in het donker tast. De roman is overigens met dichterlijken gloed geschreven en maakte bij zijn verschijnen grooten opgang.

Voor dien tijd had zij uitgegeven, behalve haar opvoedkundige werken:

Sluiten