Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

OORSPRONKELIJKE WERKEN

CAMPHUYZEN (Dirk Rafaëlsz) 1586—1627. Remonstrantsch predikant, als zoodanig vervolgd en overleden na een zwervend leven te Dokkum.

Schreef didaktische Stichtelijke Rijmen en Gezangen en toont zich een goed mensch en een goed dichter.

CATS (Jacob) geboren te Brouwershaven in 1577, studeerde te - Leiden en in Orleans in de rechten. Werd Raadspensionaris van Middelburg (in 1621), van Dordrecht (1623) en van Holland in 1636. Ging als gezant in 1627 en 1652 naar Engeland. Een man die in alles overschat is, ook als dichter. Hij was echter zeer populair en sommige zijner uitdrukkingen en zegswijzen zijn als gevleugelde woorden geworden in onze taal, vooral uit zijn Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijdt. Goeden smaak heeft hij weinig, en zeer dikwijls is hij plat en ergerlijk onkiesch, hetgeen voor een deel op rekening van zijn tijd komt. Cats is . „van nature de minstreel der weinig of niet beschaafden". Hij overleed in 1660 op zijn buiten Sorgh-vliet bij Scheveningen. Van bijna heel zijn werk geldt de uitspraak van Busken Huet: . „Zijne (Cats') fout is dat hij het leven schier uitsluitend opgevat heeft van de sexueele zijde, de betrekking van man en vrouw nimmer uit het oog verliezend en daaraan tot in zijn ouderdom onverdeelde aandacht wijdend. Dit maakt zijn gezamenlijke dichtwerken tot een door omvang gedrochtelijken bundel erotische poëzie. Dit heeft hem gebracht tot die soms koddige en meestentijds walgelijke vermenging van de deftigheid eens zede- en godsdienstleeraars met de dubbelzinnigheid van een plattelands-minnedichter".

CAUWELAERT (August van)

gaf in 1918 zijn Liedeten van Droom en Daad, waar de invloed van den oorlog op den geest der menschen, die hem beleefden, zich doet kennen. Voor allen.

CAUWELAERT (Frans van) geb. 1880. Thans burgemeester van Antwerpen. Is een der redacteuren van „De Beiaard". Hij gaf eenige bundels goede Verhandelingen en Voordrachten.

CHAPELLE-ROOBOL (Suze la) in 1855 te 'sGravenhage geb. en daar overleden in 1923. Zij stamde uit de acteursfamilie

Sluiten