Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

51

van Drost zijn de 5 eerste hoofdstukken, wat maar een klein deel van het geheel is, en de rest moet zijn van Potgieter en Bakhuizen van den Brink. Zijn historische roman Hermingard van de Eikenterpen heeft alleen waarde voor den literatuur-student.

DUNCKER (J. C. W.)

Het dubbele Leven van Koos Meers. Een kantoorbediende vindt een portefeuille en gaat een dubbel leven leiden om den inhoud ongestoord te kunnen opmaken. Het is wat inhoud en stijl betreft een onleesbaar boek.

DUYKERS (Louise)

Goede Vlaamsche boeken Lena — Jantje met vrome katholieke strekking.

DUYSE (Prudens van) 1804—1859 behoorde met D. van Rijswyck, Conscience en Ledeganck tot het geslacht, dat leven bracht aan de Vlaamsche literatuur; zijn liedekens in Middeleeuwschen vorm doen het nu nog.

Zijn Jacob van Artevelde werd bekroond, maar Natalia (zijne zuster, die hij bezingt als liefdevolle dochter, vrome kranke en ontslapene) staat hooger. Overigens is alles wat Bilderdijkiaansch rhetorisch. Hij gaf een groot aantal bundels uit, en liet een massa gedichten na.

In 1907 heeft Victor de Meyere twee boeken samengesteld: uit de werken tijdens het leven van den dichter geschreven, en uit de nagelaten gedichten. Daar vindt men het beste bijeen. Duyse was ook geschiedkundige en archivaris van de stad Gent.

DÜYSE (Floremond van) 1847—1910, zoon van Prudens; rechtsgeleerde, muziek geschiedkundige.

Wij noemen hem hier om zijn verzamelwerk Her oude Nederlandsche Lied, dat waarde bleef houden.

DIJK-HAS (Nelly van).

onder haar meisjesnaam Nelly-Has gaf zij uit Cfara van Arkel, een echt calvinistischen roman; Haar Roeping — De Blinde en zijn Vrouw en als van Dijk-Has Levensspanning en Levensvreugde. De boeken zijn vroom en vriendelijk, geschikt voor de aankomende jeugd; ook voor ouderen.

DIJKSTRA (Margreet). De strekking der boeken van deze schrijfster is christelijk; de vraagstukken, die zij behandelt, zijn berekend op ernstige lezers.

In Al ware het... . stelt zij en bevestigt de vraag of een vrouw haar man kan liefhebben, als hij vroeger een misstap heeft begaan. — In Eeuwigheidslicht, verhaalt zij van een meisje, dat verheft op een jongen dokter, wiens vrouw ongeneeslijk krankzinnig is. Opstand in de ziel van het meisje, gedempt door den dokter. Zij wachten jarenlang totdat de krankzinnige is gestorven.

Sluiten