Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

57

literatuur. Zij vertaalde o.a. de „Brieven van de H. Catharina van Siena" terwijl hij in de N, Gids een studie begon over. „Anna Cath. Emmerich".

ESSER (Isaac) geb. te Buitenzorg 1845, overl. te Haarlem 1920, was leeraar aan de H.B.S. te Assen, later te Haarlem. In 1872 werd hij redacteur van „De Standaard'' en medewerker aan ,.De Oprechte Haarlemsche Courant".

Onder het psd. Soera Rana schreef hij vele gedichten, die later gebundeld werden en door hun diep gevoel en echt godsdienstigen geest, die nooit tot het preekerige oversloeg, veel gelezen en bewonderd werden.

Onder het psd. C. Terburch gaf hij eenige novellen uit, die om hun fijne teere gevoeligheid zeer contrasteerden met den huiselijken misschien wel wat laag bij den grondschen toon, toen ter tijd in de belletrie heerschend.

Ofschoon zijn werk sporen vertoont van den geest van zijn tijd, geeft het reeds den indruk van een meer modernen stijl. Zijwerden door Schaepman zeer gewaardeerd.

Zijn voornaamste geschriften zijn; Willem Noal — Hildegonde van Duyven-voorde — Twee Sproken van Minne —» Celestine's Geschenk — Ontrouw — De Gebroken Vaas.

Esser behoorde tot de orthodoxe richting, maar in zijn werk, hoewel vroom en godsdienstig, is niets te vinden van een overdreven godzaligheid. Vóór alles schilderde hij met de pen en zijn tafereeltjes deden aan de meesterstukkenuit den hoog sten bloei van onze schilderkunst denken, minutieus, kleurig en vol atmosfeer.

ESSER (Maurits) geboren te Haarlem in 1876, zoon van Isaac Esser (pseud. Soera Rana). Hij is hoofd der Uitgeversmaatschappij „Hollandia" te Baarn en redacteur van „Den Gulden Winckel". Al behoort hij niet tot de modernste schrijvers, toch keuren de kunstautoriteiten van het oogenblik zijn werk waardig, te behooren tot de letterkunde.

Querido vindt Ida Westerman zijn beste werk. Het teekent objectief den strijdtusschen een protestantsch meisje en een athëistischen verloofde, totdat zij het huwelijk opgeeft. In De Van Beemsters vertelt hij boeiend van het lief en leed eener dominé's-familie. — Annie Hada, de geschiedenis van een vrouwenleven, verwoest door hartstocht; een gevaarlijk boek. — Menschen en Machten. zware, sombere schetsen uit de volkskringen. — De late Dorst, vergeefsch huwelijksverlangen, eenigszins ziekelijk. — De Wrok van het Bloed, een ongelijk huwelijk en de gevolgen daarvan; goed.

Sluiten