Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

OORSPRONKELIJKE WERKEN

Guillepon Frères, roman van een winkeldochter — Om een Keuze — De Stem die Verklonk — Het troostende Verleden •— Uitzichten •— Donkere Machten. Esser, die gewoonlijk schrijft onder pseudoniem : Gerard van Eckeren, huldigt het beginsel dat kunst en zedelijkheid niets met elkaar hebben uit te staan. Er komen dan ook nog al eens zwarte passages in zijn romans voor.

EVERDINGEN (E. van)

schreef Marineschetsen, die ons de matrozenwereld voorstellen met haar gebrek aan geestelijk leven en zelfbeheerschlng. Voorbehouden.

EVERTS Jr. (J.)

Uit het Leven van een Hypochonder, zie Bijvoegsel.

EXLER (M. J. J.)

Levensleed. Eene vergoelijking der homosexualiteit. Verboden.

EYCK (Pieter Nicolaas van) te Breukelen in 1887 geboren, studeerde te Leiden inde Rechten. Correspondent van de „N. R. Ct." in Londen. Hij zegt van zichzelf, dat hij een zoeker is. Zijn gedichten zijn vaak zeer sensueel. Jules Persyn ziet in hem een „kwalijk geharmoniseerde mengeling van aandoening en nadenken, van zinnelijke werkelijkheid en onverwerkelijkte bovenzinnelijkheid."

Getijden (I Inleidingen; II In de Nevels; III Schemeringen; IV De Gouden Poort) zinnelijke en erotische lyriek. Andere bundels: De Getooide Doolhof — Uitzichten (van den zoekende) •— Bevrijding (die hem geen bevrijding gaf) — Het Ronde Perk — Gedichten — In het proza Opgang, tracht hij zijn horizont te verwijden — Inkeer —■ Uren met Platoon, vertalingen. Alles voor ervaren lezers.

EYCK (J. E, van) zie Eysten Jr. (ƒ.)

EYSTEN (J.) geb. 1869, werd officier, rechtsgeleerde, directeur der Nijmeegsche Tuchtschool, schreef voor het tooneel en maakte romans.

Naast den Troon, is een historische roman uit den tijd van Stadhouder Willem II. De Bedehaege's, een katholieke vader heeft er niets tegen dat zijne dochter huwt met een niet-katholiek. — Laar Geluk, een rijk geworden planter wordt gelukkig met een jong meisje. De strekking is goed, maar er gebeuren te veel walgelijke onfatsoenlijkheden in deze geschiedenis, — Verder De Strijd om Gelre, (Vlissingen tijdens de Fransche bezetting ; verhaal van oorlog en smokkelhandel, van liefde en doodslag) geschikt, alsook dat Van een dikken Hertog.

EYSTEN Jr. (J.)

Te duur Gekocht. Af te keuren evenals het onder pseudoniem van /. E. van Eyck geschreven: — Een zwak Karakter,

Sluiten