Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

63

GALLÉ (Frandsca) geb. te Amersfoort 1840, woonde in Arnhem en gaf de volgende romans uit:

Agnes - De Ziel van Wilg en Beek ~ Bettha - Hereenigd - Wanda, het Zangerskind — Twee Vreemdelingen — Eldimar.

Haar stijl is tamelijk slordig en de handeling zit los in elkander; zij getuigt van weinig historisch inzicht of begrip, waar zij beweert geschiedkundige onderwerpen te behandelen. Daarom is het zeer te verwonderen dat Busken Huët Wanda hoogen lof toezwaaide en Mej. Gallé vergeleek met wereldberoemde schrijvers van hist romans. De vriendschapsbetrekking, die haar met de Huëts verbond, schijnt niet zonder invloed te zijn geweest op dit oordeel.

GEEL (C. J. van)

kwam in 1908 voor den dag met Van den Spiegel, die niet loog. een dame, die zich verveelde in haar provincie-stadje, raakt in Amsterdam op de baandeugt niet.

GEEL (Jacob) 1789-1862. Eerst onderwijzer, vervolgens bibliothecaris aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden en tenslotte aldaar hoogleeraar sinds 1830 tot enkele jaren voor zijn dood. Hij ijverde voor eenvoud, natuur en waarheid in den stijl. Zijn geschriften werden verzameld onder den titel OnderzoeJt en Phantasie het meest bekend is zijn Gespre* op den Drachenfels en Het Proza.

GEERTEN GOSSAERT zie Gerretóon (C.) GENDEREN STORT (R. van)

schreef in diepzinnige, moeilijk te vatten zinnen De Grijsaard en de Jongeling een bundel verhalen, vreemd en zeer zinnelijk, Paul Hooz en Lambert Rodeck ~ Idealen en Ironieën, acht stukjes, waarvan maar één enkel moreel heelemaal in den haak is; en een roman Hèlêne Marveil, die er heel leelijke begrippen over liefde op nahoudt.

GENESTET (Peter Augustus de) geboren te Amsterdam 1829 overleden te Velp 1861. Hij studeerde aan het Remonstrantsche Seminarie te Amsterdam voor predikant en trad in 1852 in dit ambt te Delft op. later werd hij in Bloemendaal geplaatst. Hij was zeer zwak van gestel en werd zwaar bezocht door de langdurige ziekte en den dood van zijn vrouw en kinderen. In zijn gedichten sprak hij zijn leed uit; zijn poëzie werd zeer populair bij zijn land- en tijdgenooten en heeft door haar diep gevoel en frisschen humor nu nog niets van haar bekoring verloren Hij gaf: Eerste Gedichten ~ Laatste der Eerste en Leekedichtjens^

Sluiten