Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

OORSPRONKELIJKE WERKEN

de goede orde van de hem toevertrouwde ambten en de praktijk des levens. Men raadplege hierover Walgrave en zijn neef Cesar Gezelle, die elk afzonderlijk het leven hebben geschreven van den grooten dichter.

Een collectieve uitgave zijner Gedichten in tien deelen I. Dichtoefeningen — II. Kerkhof bloewen — lil. Gedichten, Gezangen, Gebeden, Kleengedichtjes, IV. Liederen, Eerdichten en Reliqua — V. en VI. Tijdkrans — VII. en VIII. Rijmsnoer — IX. Haiwatha's Lied ■—■ X. Laatste Verzen. Later nog Sprokkelingen.

GOEDHART-BEKKER (J. H.) opende de reeks van vrouwen, die ruw het sexe-leven der vrouw openbaarden. Martje Vroom, een meisje ontmoet op het ijs wat in haar oogen een „echte heer" is. Het kost haar deugd. Als hij trouwt en haar laat zitten, huwt ze in haar stand, na eerst den „echten heer" zich nog eens te hebben aangeboden. De Dood van de oude Mevrouw van Leeuwen, een bundel schetsen. Beide boeken onbruikbaar, het eerste vooral. Zie ook IJssel de Schepper, met wien deze schrijfster later is gehuwd,

GOEKOOP DE JONG- VAN BEEK EN DONK (Cécile) woonde in den Haag en werd plotseling in 1898 beroemd door haar tendenzroman Hilda van Suylenburg, waarin zij hartstochtelijk pleitte voor een beteren rechtstoestand der vrouw. In korten tijd beleefde het — een ongehoord feit in Holland — zes drukken.

Nu vele van haar grieven zijn weggeruimd, wordt het zoo goed als niet meer gelezen, daar het literair weinig beduidt én noch door karakter-teekening noch door milieuschildering of zielkundige ontleding uitmunt. Later gaf mevrouw Goekoop nog uit Lelia, een roman waarin zij voor vrije liefde een lans breekt. Haar huwelijk met den heer Goekoop is ontbonden en zij nam haar meisjesnaam Jkvr. van Beek en Donk weer aan. Na den dood van haar echtgenoot is zij met een franschen katholiek hertrouwd, tot wiens godsdienst zij later overging. Zij . vestigde zich in Parijs.

GOEJE (Reynoudina de) geb. te Lippenhuizen (Friesland) was sedert 1870 hoofdredactrice van het weekblad „Ons Streven*. Zij was een vurige strijdster voor de rechten der vrouw en wijdde zich vooral aan de jeugd.

Sluiten