Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€8

OORSPRONKELIJKE WERKEN

milieu-schildering, haar stijl is vlot maar soms wat stroef. Haar moraal is volstrekt niet christelijk, eerder socialistisch getint. Bij voorkeur teekent zij mislukte levens, vrouwen in opstand of in strijd met haar levensomstandigheden. Alhoewel er na haar schrijfsters zijn opgetreden met nog krasser meeningen is zij toch, behoudens eenige uitzonderingen, volstrekt niet aanbevelenswaard. GORTER (Herman) zoon van Simon G. Geboren in 1864 te Wormerveer, promoveerde in de oude letteren. Socialist en daarna communist. Men noemt zijn werk wonderschoon, doch daar zullen maar weinigen zijn, die hem verstaan om zijn sterk individualisme.

Zoo Mei — Pan en Een klein Heldendicht alsook De School der Poëzie (I Sensitieve Verzen, II Overgang van Individualisme tot Socialisme, III Socialistische Verzen), verkondigen zijn liefde voor het socialisme. Later leverde hij felle kritiek op de beweging van '80. GORTER (Simon) 1848—1871. Predikant te Wormerveer, daarna redacteur van het vroegere „Nieuws van den Dag". Een uitstekend en geestig prozaschrijver.

Een Praatje — Letterkundige Studiën, verzameling Gids-artikelen — Een Jaar Levens voor de Dagbladpers, verzameling krant-artikelen.

GOUDSMIT (Samuel) 1884 geboren. Als Israëliet zoekt hij vooral de joodsche volksomgeving en teekent met felle realistiek. Zijn stijl is gemaniëreerd, vooral in het laatstgenoemde boek. Zoekenden, Joodsche roman - Van Zwarten en Blonden ~ Dievenschool — In de groote Leerschool, (Novellen: In de groote Leerschool: Hoe de kleine Sjimmie Neeier burger werd: De Onverbeterlijke: De Hengelwedstrijd; Moeder Zijpes verjaardag-, Kinderen; In de Engte). - Van Droom en Wereld is in zulk een gemaniereerden stijl gestreven dat het onleesbaar wordt, hetgeen eene verdienste is. Geen lectuur, die aanbeveling verdient.

GOUW (Johannes ter) 1814—1894. Onderwijzer te Amsterdam, werkte met van Lennep aan diens Uithangteekens. Hij schreef over Amsterd. Oudheden t Een Wandeling door Amsterdam in de 17e eeuw - Geschiedenis van Amsterdam, een werk van 8 dln. — Amsrerdamsche Verhalen (Heintje Hoek; Hoe Reinout van Brederode een slechten Sinterklaas had; Hooge Recommandatie; Een angstvolle Nacht; Wat zeven Visschertjes vingen). Voor liefhebbers van den ouden tijd zeer onderhoudend en interessant.

GRAADT VAN ROGGEN (W.)

Kwam in 1903 uit met Her schouwende Leven. Daarna met de novellen:

Sluiten