Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

85

De Graaf de Saint Ybar, historische roman — Haagsche Schetsen — Freule Marie.

De historische romans en novellen geven blijk van veel studie. De personen zijn scherp en geestig geteekend, zoodat, al mogen stijl en vorm verouderd zijn, hun inhoud, vooral van Graaf de St. Ybar, spelend aan het hof van stadhouder Willem II, nog steeds belangwekkend is.

IVANS zie Schevichaven (J. van)

JAARSMA (Doede Th.) Hij is leeraar bij het middelbaar onderwijs en trad in 1917 op met een geruchtmakend boek

Bekentenissen van een Bruidegom dat wij rekenen tot de verboden lectuur. Van This, een aangekondigden romancyclus van 10 dln., zijn verschenen De Dageraad — Her Ontwaken — De Branding.

Over het geheel is nog niet te oordeelen, maar wel kunnen wij zeggen dat het een verre navolging is van R o m a i n Rolland's Jan Christoffel. Die uitbarstingen van zinnelijkheid als in de boeken van den Franschman hebben wij hier nog niet ontmoet, ofschoon er hier en daar wel wat zwoeligheid heerscht. Maar die verwarde gedachten, dat gewilde gegrubel over het leven, dat volslagen los zijn van elk geloofsbegrip maakt nu reeds dat wij tot voorzichtigheid aansporen. JAEGER (W.)

gaf in 1890 uit: Van Ginds; herinnering van een jong Invalide en kwam zeven jaren later met Van Oorlog en Vrede gevolgd door Indische Herinneringen. De boeken behandelen alle het leven in Indië en geven een goeden, maar wellicht een weinig te eenzijdigen kijk op de toestanden aldaar, in den tijd dat de strijd tusschen toga en degen, tusschen civiel en militair gezag, eigenaardige conflicten kon scheppen. Het boek is voor oudere lezers.

JANSEN (Miek)

Schaduw van den Toren — Aan den Einder e.a., wier waarde wordt verhoogd door de platen van Toorop, uit wiens schat van teekeningen zij ook een afzonderlijk boek met reproducties en bijschriften van haar hand heeft uitgegeven.

JANSSEN (B.)

Een Deensch Hof in de Nederlanden. Dat heet een historischen roman, maar de haat tegen het catholicisme is zoo wild opgeschoten dat er van de historie niet veel meer te zien is.

Sluiten