Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

87

hier om deze twee voor ons belangrijkste zijner uitgaven te vermelden: Geschiedenis der Midden-Nederiandsche Dichtkunst en Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Hij is heftig in zijn oordeel, maar men moet erkennen dat hij den spijker gewoonlijk op den kop sloeg.

JONG (A. M. de) medewerker aan het socialistisch dagblad „Het Volk". In zijn romans maakt hij propaganda voor zijn wereldbeschouwing.

De zware TVeg —— Ondergang -~ Marcus van Houwaert en Het Evangelie van den Haat in drie boeken I De Stormloop, II De Overwinning, III De Ineenstorting.

Wij moeten deze boeken afwijzen. Het „evangelie van den haat" is trouwens zoo uitbundig en opgewonden van taal dat men de lezing geen half uur volhoudt. In Ondergang krijgen wij een levensfragment: een jongeling die zijn zaken in de war heeft gestuurd, trekt naar Londen en als hij daar een publieke vrouw ontmoet, grijpt deernis hem aan en wil hij een nieuw Christendom stichten. Misgeloopen jongelingen, waar de energie of de onrust nog niet heelemaal uit is, willen altijd wat stichten: een godsdienst, een nieuwe kunst of een spaarkas. Dat gaat wel weer over, maar men moet van hen geen romanhelden maken.

JONG VAN BEEK EN DONK zie GoeJtoop. JONGH (Sophie)

De Zondagen, Een moeder van drie lieve kinderen, een schat van een man en al wat haar hartje verder begeert, vindt het leven te saai. Ze gaat heel alleen wonen in een houten huisje en iederen Zondag mag haar een der kinderen bezoeken. Eenmaal aangenomen dat er zulk een malloot bestaan kan, heeft de schrijfster verder knap werk geleverd, De karakters der bezoekende kinderen zijn scherp geteekend. Er komt in dit boek ook niets onbehoorlijks voor; alleen draait alles om die malle streek eener neurasthenica. Op het eind treedt de man kordaat op en zegt; terug of voor goed weg. En zij keert terug tot haar plaats en plicht.

KALDEKERKE (Berno van) Een Vlaamsch schrijver die schetsen „in mineur" schreef;

Uit donkere Dagen. Het gaat al over lijden, ziekte en sterven. Men moet dus een beetje in de stemming zijn. — Uit blijde Dagen is een pendant.

KALFF (Gerrit) 1856—1923. Hoogleeraar te Leiden. Hij schreef

Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de XVII Eeuw — Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. — Westeuropeesche Letterkunde (15 en 16e Eeuw).

Het tweede deel van dit laatste werk was nog niet ter perse toen de

Sluiten