Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

89

brengen tot een hoogere beschaving. Hare brieven zijn verzameld in het boek Door Duisternis tot Licht, waarin vele schoone gedachten voorkomen, doch dat lectuur is voor ontwikkelde en nadenkende menschen.

KATTENDIJCKE-DE BAS (Elize)

De Vrouw van Veertig Jaar. Een behoorlijk boek van late liefde.

KATE (Jan Jabob Lodewijk ten) geboren in 1819 te den Haag, was 't laatst predikant in Amsterdam en overleed in 1889. De^ mannen van '80 hebben hem veel bespot, maar verschillenden hunner hebben later erkend dat het maar jeugdige baldadigheid was en hun overdrijving ingezien. Zeker, ten Kate is niet diep van gedachten, maar hij is een meester van de taal, waarbijniemand van zijn tijd in de schaduw kan staan. Met maat en rijm doet hij wat hij wil, en al is dat op zich zelf geen verdienste, het behoedt toch tegen allerlei gewrongenheid en gezochtheid, die men bij dezen dichter dan ook niet vindt. En vooral, het stelde hem in staat groote gedichten der wereldletterkunde metrisch over te brengen in het Nederlandsch zonder dat in den vorm eenige moeilijkheid zich laat voelen. Van zijn omvangrijke gedichten De Schepping — De Planeeten — De Nieuwe Kerk te Amsterdam is het eerstgenoemde 't meest bekend. Deze en kleineregedichten zijn opgenomen in Dichtwerken (niet „De Planeeten"). Hij vertaalde Maria Sraarr (Schiller) — Jerusalem Verlost (Tasso) — Sprookjes; in verzen (Andersen) — Inferno (Dante) — Verforen Paradijs (Mlton) — Faust (Goethe). Alleen reeds om deze vertalingen dient hij te worden genoemd. Hij was ook de ziel van het hekelend tijdschrift in rijm: Braga. dat de rijmmanie der tijdgenooten bespotte en „De Gids" aandurfde. Daar staan werkelijk zeer geestige versjes in, die men met een glimlach van voldoening nog lezen zal.-

KELLER (Gerard) geb. te Gouda 1829, overl. te Arnhem 1899, was na vele vergeefsche pogingen om een hem passende carrière te vinden, eerst stenograaf bij de beide Kamers der Staten Generaal, later sinds 1864 Redacteur der Arnhemsche Courant. Hij was in zijn tijd een der meest populaire Hollandsche schrijvers. Tegen de lezing van zijn boeken bestaat geen bezwaar.

Her Huisgezin van den Praeceptor — Zonnevruchten — Novellen (verscheidenbundels) — De Hypotheek op Wassenstein — Van Huis 3 dln. — Een Misverstand — Overcompleet — Gederailleerd — Twee Weduwnaars — Hef

Sluiten