Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'96

OORSPRONKELIJKE WERKEN

de katholieken, maar zelfs van geheel vrouwelijk Nederland. Dat wil niet zeggen dat zij de grootste dichteres is, want haar gedichten zijn niet veel meer dan middelmatig. Haar taalkunst schittert het meest in haar sprookjes, op een onovertroffen wijze. Zij is echter niet onze voornaamste romanschrijfster en dat komt wellicht omdat het sprookjeslievende van haar aard en aanleg te vaak in botsing komt met de realiteit en zij niet genoeg acht geeft op vermijding van het onwaarschijnlijke. Bij voorbeeld in De Andere en in De Wilde Jager, haar meesterstuk wellicht, waarin zulke schoone, krachtig gepenseelde tafereelen; de bekeering van den wilden jager en zijn kloosterroeping is al zeer onvoldoende voorbereid. En zoo ook in de Andere de liefde van den levenslustigen Giel voor de vrome, maar leelijke Fina. Maar overigens, wat Marie Koenen ons aan uitstekende katholieke kunst geschonken heeft, is dankbaar te aanvaarden.

Zij vertaalde in Nieuw-Nederlandsch de Sint. Servatius-legende en schreef verder De Wegen (proza en poezië) — Sproken en Legenden — De Wirre Burcht ~ De Toren van Neekum — Het Hqfke — De Moeder .— De Andere (een héél goed boek, maar wegens de verhouding van Giel met het herbergsmeisje ■ niet voor grootere meisjes of jongens). De Wilde Jager — De Redder (Mozes) — Parcival —< Het Koninkje waarvan het tweede deel op dit oogenblik, in boekvorm is verschenen.

KOETSVELD (Cornelis Eliza van) geboren 1807 te Rotterdam, overl. te 's-Gravenhage 1893 was predikant in verschillende plaatsen, eindelijk sinds 1849 in den Haag. In de vrije uren, die zijn predikantstaak hem overliet, schreef hij veel, vooral op godsdienstig gebied, ook kinderboekjes en vertalingen, maar ook novellen en schetsen meest met stichtelijke bedoeling. De verzameling hiervan bestaat uit de volgende werken:

De Oudejaarsavond — Gedenkschriften van een Regtsgeleerde — Schetsen uit de Pastorg van Mastland — Ernst en Luim uit het Leven van een Nederlandschen Dorpsleeraar — Snippers van de Schrijftafel — Het menschelijk Leven in drie Woorden — Fantasie en Waarheid •— Nieuwe Novellen — Ideaal en Werkelijkheid — Oi>erf>oren — Zonder Schaduw — Nemesis —• Nalezing van een 86 jarige: Nieuwe Schetsen en Phantasiën.

Sluiten