Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

125

Ontboezemingen — Phantasiën. Het meest bekend is hij als criticus (ps: J. van den Ouden). Literarische Interhtdiën — Uit de Poppenkraam onzer Romantiek. Men merkt wel dat de schrijver niet katholiek is, maar hij tracht eerlijk en onpartijdig te zijn.

Wij noemen verder Fragmenten — In bonte Rij — Chiaroscuro — Onder Zeil — Ahasverus — Vertellingen — Motiepen — Een Held van Labongtjobong — Sancta Musica — Van Vroeger en Later — Een Alpenboek. Uit zedelijk oogpunt is op zijn werk niets aan te merken.

NIEUWENHUIS (Willem) redacteur van de „Maasbode", verzamelde in Een Brokkenhuis zijn beste artikelen.

NIEUWLAND (Pieter) geboren te Diemermeer in 1764, zoon van een timmerman, door de gebroeders Bernardus en Jeronimo de Bosch in staat gesteld zijn talenten te ontwikkelen, zoodat hij het bracht tot hoogleeraar in de wis-, natuur- en sterrekunde. Hij overleed op 30-jarigen leeftijd (1794). Zijn Nagelaten Gedichten kenmerken zich door eenvoud en gevoel, waardoor hij zich van de meeste zijner tijdgenooten gunstig onderscheidde.

NOLST Trinité (G) schreef onder den schuilnaam Charivarius zijn literaire-spotternijen in „De Groene":

Charivaria — Rtdzerijmen.

NOORDWAL (Corneüa) Haar boeken hebben geen literaire waarde en worden waarschijnlijk daarom zoo veel gelezen. Hare typeering en karakterteekening is voldoende.

Nina Donker, is een boek voor de rijpere jeugd en vertelt van een trotsch, egoïstisch nest, dat opgroeit tot een flinke, hartelijke vrouw — Geraldine is ook wel bruikbaar voor de jongeren, maar Kleine Trees en Freule Edith zeker niet — O. die lastige Juf. staat vol aardige huiselijke tafereeltjes, maar lijkt ons beter voor opvoeders dan voor hun leerlingen — De Winkeljuffrouw uit „l'Oiseau dOr". een verontwaardigd verhaal over de nukken en grillen van Haagsche dames. Men kan het boek niet iedereen in handen geven — fnrra Nos. van een meisje, dat den man niet kreeg, dien zij hebben wilde; sterft aan de tering. Aanbeveling verdient de lezing niet. — Ursule Hagen. noemt men haar beste boek, voor volwassenen — De nieuwe Mevrouw GarpUet. houdt er vreemde begrippen op na over het huwelijk, waarmede de ernstige lezer rekening heeft te houden. Overigens in de teekening van het leuke jongetje een goed geslaagd verhaal — Greef Hemming. niet voor de jongeren — Mademoiselle de Chapise. is als een slecht boek beslist af te keuren om de belachelijke rol een katholiek priester toebedeeld, de malle redeneeringen over het geloof en de theosophische sympathie — In de Rue Blanche. een erg ver-

Sluiten