Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132

OORSPRONKELIJKE WERKEN

PLEYTE (C. M.)

Hij gaf in 1894 uit Bataksche Vertellingen, die eigenlijk meer voor den wetenschappelijken lezer zijn. Zij handelen over eeredienst, godsbegrip, priesterschap enz. der Bataks.

POELHEKKE (M. A. P. C.) geboren te Deventer in 1864, onderwijzer, van 1901 directeur der H.B.S. te Nijmegen, waar hij thans nog woont en zich geheel aan zijn vak wijdt. Een Pionier — Modernen — Hef Te-Kort der Katholieken in de Wetenschap — Het Land der Zon — Woordkunst ~ Platenatlas bij de Ned.Litt. ■ Geschiedenis — Lyriek.

POIRTERS (Adrianus) geboren te Oistérwijk bij Herenthals in 1606, trad in de orde der Jezuieten. Beroemd is zijn werk: Hef Masker »an de Wereldt afgetrokken. Ook zijn echter Hef Duyfken in de Steenrots en De Spiegel van Pniiagie nog met genot te lezen. In geest en humor overtreft hij Cats met dubbele lengte.

POOT (Hubert Cornelisz) geboren in 1689 te Abtswoude, overleden te Delft in 1733. Hij gaf het landbouwersbedrijf op, raakte in gezelschap van al te vroolijke vrienden, van wie hij zich echter spoedig terugtrok. Hij huwde in 1732 en overleed een jaar later. Hij is geen eersterangsdichter, maar de natuur en de minne heeft hij op verdienstelijke wijze bezongen.

POTGIETER (Everhardus Johannus) geboren te Zwolle in 1808} werkzaam op handelskantoor te Antwerpen, waar- hij den letterkundige Willems leerde kennen. Sinds 1832 te Amsterdam gevestigd, gaf met Bakhuizen v. d. Brink, Drost en Heye het tijdschrift De Muzen uit. Drie jaar later De Gids. welke redactie hij verliet met Busken Huet. Jn De Gids schreef hij meestal onder de letters W. D. S. Hij overleed te Amsterdam in 1875. Potgieter was geen vriend van de katholieken, maar te hoffelijk om dat veel te laten bhjken. Van hem verschenen: Proza — Het Noorden in Omtrekken en Tafereelen — Leven van Bakhuizen van den Brink — Schetsen en Verhalen — Poëzie — Verspreide en nagelaten Ppëzy — Een Bundel Liederen en Gedichten, het veelgeroemde Florence, dat hij schreef na zijn reis naar Italië, tot bijwoning der Dante-feesten — Kritische Stadiën — Studiën en Schetsen — Personen en Onderwerpen. Potgieter wordt veel geprezen en weinig gelezen. Voor de

Sluiten