Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

OORSPRONKELIJKE WERKEN

RHIJN—NAEFF (Antoinctte) zie Naeff (Top)

RIDDER (Alfons de) 1885. Een Vlaming, die onder den naam Willem Elsschot schreef:

Villa des Roses (een bordeel). Een slecht boek — De Verlossing deugt evenmin.

RIDDER (André de) 1888. Van dezen Vlaamschen schrijver hebben wij:

Fieliep Dingemans Liefdeleven — De gelukkige Echt van Mijnheer Dingemans — De Gelukkige Stonde. Deze drie boeken keuren wij af om de passie, de echtbreuk, en het laatste om de beschrijving van een geweldigen zinnenroes. Voorts de onstichtelijke levens van Ninon de Lenclos en den verliederlijkten Jean de la Fontaine, waar de schrijver nog anti-christelijke beschouwingen aan toevoegt.

RIETEMA (J.) scheef een frisch en flink boek:

Uit Wad en Polder, dat om een enkele schets niet de jongeren in handen kan worden gegeven — Zijn Tweede Vrouw, is geschreven in dialect. Het boek is goed voor groote menschen; verhaal van een tweede vrouw, die de ruzie-stokende buren het zwijgen oplegt door hare goedheid vóór het stiefkind — Van 't Hoogland, schetsen in dialect. De atmosfeer is geheel protestantsch.

RITTER Jr. (P. H.) Hij is hoofdredacteur van het „Utrechtsch Dagblad".

Kleine Prozastukjes — Zeeuwsche Mijmeringen i— Hef Land van Wind en Water — De IJlende Reis — De Legende van hei Juweel. Het eerstgenoemde is jeugdwerk, maar teekent reeds den schrijver. Verfijnde taal en beweeglijke verbeelding, die soms in meditatie verstillen kan. Van het laatste boek heeft men gezegd: „het is zinnelijk en zelfs voluptueus van verbeeldingszwijmel". Ook in zijn IJlende Reis (door de verwoeste gebieden van Frankrijk) krijgt de lezer meer taal- en verbeeldingskunst dan werkelijkheid te zien.

ROBBERS (Herman) geboren te Rotterdam in 1868, deelgenoot in de uitgeverszaak „Elsevier" en hoofdredacteur van „ElseviersGeïllustreerd Maandschrift". Hij schildert vooral moderne menschen en motieven; zijn personen volgen dus meest hun eigen impulsen, zijn geheel zonder godsdienst en vaste moraal. Hij vreest niet plaatsen en toestanden te schilderen, die voor velen stuitend zijn; is sensueel en hartstochtelijk in zijn liefdestooneelen, zoodat een criticus hem eens verweet dat hij te „hoorbaar" was in zijn liefkoozingen. Door het uitrafelen van

Sluiten