Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146

OORSPRONKELIJKE WERKEN

SCHÜRMANN (Willem Frederik) geboren te Rotterdam in 1876, ging in den handel, schreef na een reis naar Amerika Amerikaansche Schetsen, ook andere vertellingen en tooneelwerk. Het meest bekend door zijn tooneelstuk De Violiers, uit het joodsch koopmansleven. Het bevat zedelijk niets aanstootelijks. En door zijn roman De Berkelmans, uit het Rotterdamsche zakenleven, dat het gedoe in de koopmansstad met zijn niet altijd stichtelijke voorstellingen, scherp en getrouw weergeeft.

SIMONS—MEES (Josine Adriana) geboren te Rotterdam in 1863; huwde in 1894 met L. Sim ons, den directeur der „Wereldbibliotheek". Zij schreef uitstekende tooneelstukken, die over * 't algemeen niet dikwijls werden opgevoerd. Bij de lezing voldoen zij wel en bespeurt men fijnheden, die bij de opvoering niet over het voetlicht komen.

In de meeste stukken ontwikkelt zij de tegenstelling tusschen de vrije levensdrift van een jonger geslacht tegenover de strengere levensopvatting der ouderen. Wij wijzen hier enkel op:

St. Elizabeth, genaamd het treurspel van het Tolstoïsme, waarin zij een edele ziel teekent vol zucht naar opoffering en zelfontzegging. In Levensstroomingen, stelt zij een broer en zuster voor, die het hooger leven zoeken. Het meisje sluit een geestelijk huwelijk, de jongeman wordt katholiek en monnik. De ouders staan verbluft tegenover deze keuze. De bekeering van den zoon is wat wonderlijk uitgevallen. In haar laatste stuk kwam de ommekeer. — Geloof, is een drama uit den Hugenootentijd. Fel antipapistisch en buitengewoon onhistorisch.

SINCLAIR (F. de) zie Feen (van der) SIPMAN (M. A.)

Frederik Wegehmdt. Uit den tijd toen grootvader nog jong was. Er is geen sprake van passie of realisme, maar voor de jeugd is het toch niet interessant.

SLOOT (Nicolina Maria Christina) geboren te Semarang, kwam in 1871 in Nederland. Vanaf haar 17de jaar schreef zij onverpoosd, romans en novellen, onder den naam van Melati van Java, Mathilde e.a. Volgens eene statistiek, die voor eenige jaren werd samengesteld, worden hare boeken in de verschillende bibliotheken van stad en land, ook thans nog zoo veel gevraagd, dat zij de meest gelezen schrijfster bleek te zijn. Onder den schuilnaam Mathilde schreef zij: Twee Moeders — Anonciade —

Sluiten