Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

155

Parijsche Commune ■—■ Garibaldi en Rome Het Gestolen Kind ■—■ César de Meknlle — De Pauselijke Gezant. Hij vertaalde: De Familie Ahareda — Etda de Kerenor — Christina — Wraak en Vergelding — Het Verhaal pan den Raadsheer — Frederik IJ en zijn tijd — De Vrijmetselaar — De Verloofde van den Vrijmetselaar — De Socialist en de Jezuiet.

THIJM zie Alberdingk. TIMMERMAN

Leo en Gerda, in hooge dichterlijke taal worden verwarde gedachten gehuld en men wordt maar niet wijs uit de bedoeling van den schrijver.

TIMMERMANS (Leopold Maximiliaan Felix) geboren te Lier in 1866, beoefende eerst de schilderkunst, maar voelde zich toen tot schrijven getrokken.

Onder den indruk van een ziek lichaam en een kranken geest schreef hij Schemeringen van den Dood, nare griezelverhalen, waaruit men den levenslustigen Timmermans van later niet herkent —■ Bagijnhofsproken. zijn wel mooi, maar men voelt als 't ware een tikje ironie met eenvoudige vroomheid — De zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa, van een reine en bedeesde liefde — De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaardt des Heeren, met eenvoud te lezen, anders ziet men in den pastoor iets karikaturaals — Pallieter, een levenslustig, maar echt paganistisch boek; van een man. die alleen met zijn zinnen leeft en deze overdadig tevreden stelt. Het is een zwijmel van zinnelijkheid en dus verkeerde lectuur — Her Kindeken Jezus in Vlaanderen, een mooie verplaatsing van het heilig gebeuren in Vlaanderen in den geest der primitieven. Voor de kinderen en in protestantsche omgeving levenden, is dat niet altijd even eerbiedig— Boudewijn, een satire in verzen, eene navolging van Reinaert de Vos, doch niet bizonder gelukt ■— Van Driekoningentriptiek en ook van den bundel — Het Keerseken in den Lantaarn, geldt hetzelfde als van de „Bagijnhofsprookjes" — Anna-Marie, is een roman van velerlei liefde, van sentimenteele, van vurige,- van eerlijke en ongeoorloofde. Oe teekening van Pirroen is een der best geslaagden, die Timmermans ooit gegeven heeft. De boeken van dezen schrijver, behalve Pallieter, zijn voor alle volwassenen.

TOLLENS (Hendrik) geboren in 1780 te Rotterdam, volgde op in de zaak van zijn vader, een handel in verfwaren, trok zich terug in 1846, en stierf te Rijswijk in 1856. Hij is geweldig populair geweest bij het volk door zijn romances, zijn huiselijke poëzie en vaderlandsliefde, die hij jammerlijk vertolkte in het Wien Neerlandsch Bloed. Na Busken Huet is een einde gekomen aan zijn roem. De dichter was katholiek en ging over tot het protestantisme. Wij noemen hier zijn groot gedicht:

Sluiten