Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,'n Boek om in één adem uit te lezen"

(Uit de recensie van „Eigen Haard").

MOEDER MAJELLE

DOOR

JAN GRÉGOIRE.

Ingenaaid f 2.75. Gebonden, in een door den schrijver ontworpen stempelband ƒ 3.50.

Wat de pers zegt:

„Van dit eenvoudige gegeven in een echt katholieken sfeer, heeft Jan Gregoire iets gemaakt, zóó trillend van leven, met tal van trekjes zóó fijn van humor, zóó aandoenlijk van tragiek, dat men den boeiendsten roman er graag voor laat liggen,"

De Maasbode.

„Zoo staat in dit heerlijk-onbevangen boek alles door elkaar; kinderlijk gekeuvel, dat toch dikwijls zoo onweerstaanbaar z'n grappige werking doet, naast vol-rijpe diepernstige bladzijden."

De Tijd.

„Een Zuid-Limburgsch verhaal vol jool en werkelijkheid, Kleurig als het volksleven in den zwaren strijd om het bestaan, ruw en hard, maar tevens groot en krachtig,"

Het Nieuwe Dagblad.

„Een boek zoo geestig en boertig als dit is in lang niet verschenen, Een boek om in één adem uit te lezen. Dikwijls doet de beschrijving aan Felix Timmermans denken." Eigen Haard.

„Wij hebben dit verhaal, dat in Maastricht speelt, met genoegen gelezen; Hët is in kleurige, sprekende en boeiende taal geschreven." Nieuwe Haarl. Courant.

„Ik kan niet anders zeggen, dan dat dit boek mij vele aangename uren heeft bezorgd en ik verwacht, dat het dit nog velen na mij doen zal." Bredasche Courant.

„Het boek staat sterk en is boeiend door de stevige wijze, waarop de beheerschende, bedillende, alle verantwoordelijkheid voor haar gezin hebbende, figuur van Moeder Majelle is uitgeteekend." Limburger Koerier.

UITGEVERIJ „JOOST VAN DEN VONDEL" Cornelis Anthoniszstraat 54 —- Amsterdam.

Sluiten