Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184

VERTAALDE WERKEN

BAUM (Vicky). Duitsch.

Zijn werken zijn nare sensatie-lectuur en immoreel.

Wi) keuren af De Dansen van Ina Raffay, een zeer zedeloos boek van een danseres, die voor zij sterven gaat in haar eentje nog een dans uitvoert — De Wereld der Zonde, een snelle levensfilm vóór den dood, waarin heel zwoele passages i— TooneeUngang, van een meisje dat door de zonde in de kunst wordt ingeleid. Want daarvoor is passie noodig. Afschuwelijk boek. De schrijver heeft trouwens geen behoorlijk boek op zijn naam staan.

BAUMANN (Emile) 1868. Fransch.

Een bekend katholiek romanschrijver. Wij weten niet of er iets van hem werd vertaald. Zijne romans, het worde dan bij voorbaat verklaard, zijn boeken alleen voor volwassenen en ontwikkelden.

BAZIN (René) 1853. Fransch.

Een katholiek schrijver, die een reeks van goede en mooie boeken heeft geschreven. Daar zijn er evenwel, waar wij een klein nootje wilden bijvoegen.

Bijvoorbeeld Zuster Pascale (vertaling van „1' Isolée"), waar hij hekelt de uitdrijving der religieuzen en een dezer zedelijk laat verongelukken. Dit boek is op enkele plaatsen zeer realistisch, maar bovendien laat het onbevredigd. Het is of zuster Pascale door God is verlaten en haar val lijkt onontkoombaar. ,— Davidée Birot, de bekeering van een ongodsdienstige onderwijzeres. Eenige zéér vrije bladzijden. <— Donatienne, is goed, maar niet voor al te jonge menschen — De Familie Oberlé, ongeveer voor elkeen — De Hoeve van Champdolent. een oorlogsroman, kan ook door allen gelezen worden evenals Uit heel haar Hart en de overige boeken van Bazin.

BEACH (Rex). Amerikaan. Schreef tal van romantische verhalen. In bijna alle komt iets voor, al is het dan ook maar terloops, van een ongeoorloofde verhouding. Maar de schrijver legt er geen nadruk op en geeft zich ook niet over aan gewaagde beschrijvingen: behalve echter in Het wisselend Lot. — Liefdes Omweg, een eenvoudig meisje trouwt een milUonairs-zoon en geneest hem van den drank. — De Zilveren Horde, waarin een zalmvisscherij en een vrouw met een verleden het hoofdonderwerp zijn ■— Een Millionair zonder Geld, aardig gevonden thema —■ In het verre Westen, waar de verliefde niet zuinig is met een geweerkogel — De Mijnroovers, ruwe jongens door beschaafder meisjes verzacht. In al deze romans schuilt iets van het boven vermelde, zoodat het geen boeken zijn die men elkeen zoo maar in handen geeft.

Sluiten