Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

217

dom te luchten, en als er heidenen en christenen optreden in zijn verhalen, staan gewoonlijk de eersten hoog in deugd en karakter boven de ïaatsten. Hij vermijdt het schilderen van kras-relistische en brutale gebeurtenissen en werd daarom gehouden voor een schrijver, dien men gerust in het huisgezin kon binnenleiden. Zulk een zienswijze is onjuist. Ebers heeft te duidelijk en te dikwijls getuigd van zijn vijandschap tegenover het christendom, om hem te kunnen beschouwen als een onschadelijk schrijver. In zijn andere romans, die spelen in de late middeleeuwen spot hij met de afgoderij en het bijgeloof der kath. Kerk. Hij was een vinnig kultuur-kampfer en er valt van hem geen welwillendheid ten opzichte van ons te verwachten. Zijne romans zijn vrijwel vergeten en wie ze nog leest, doet dat meer om zich een begrip te vormen der oude beschavingen dan wel om de aantrekkelijkheid van het verhaal. Zijn voornaamste vertaalde romans laten wij hier volgen met eenige aanteekeningen. Een Egyptische Koningsdochter, schildert den ondergang van het Rijk der Pharaonen en speelt in 528 vóór Chr. Voor volwassenen. — Homo Sam, een verkeerd boek, waarin de schrijver een woestijnkluizenaar laat bezwijken voor de verzoeking. Hij verdedigt de stelling dat het monniksleven onnatuur is. — Cleopatra, deze beruchte en hartstochtelijke koningin van Egypte (29—30 vóór Chr.) wordt hier geteekend als een romantisch-sentimenteele vrouw. Volwassenen. — Serapis. Overwinning over het Heidendom, op welks zijde de sympathie van Ebers is. Voorbehouden. — Jozua, uittocht der Joden uit Egypte; rationalistische bijbelverklaring. Een slecht boek. — Warda, zijn beste boek: uit den bloeitijd van het Egyptische Rijk onder Ramses II (vijftiende eeuw vóór Chr.;. Voor ontwikkelde lezers. — De Keizer, namelijk Hadrianus. Het verhaal verplaatst ons in den tijd van het opkomende Christendom. Voorbehouden. — De Nijlbruid, de overwinning van den Islam op het christelijk Egypte. De personen zonder godsdienst worden verheven ten koste der geloovigen. — Arachne, een roman utt het Alexandrië van 275 vóór Chr. Gesprekken van kunstenaars over kunst, die de gedachten van Ebers over dit onderwerp weergeven. — Drie Sprookjes voor Oud en Jong, (Noten; Het Elixer; De grijze Lok) ze zijn vlot en frisch en niet onaardig.

EBNER—ESCHENBACH (Marie von) 1830-1916. Oostenrijk Geboren Gravin Dubsky. Zij was een der beste Oostenrijksche schrijfsters. Katholieke, met zeer onkatholieke opvattingen.

De Bestedeling fKlooster-satyre) — AphoHsmen (hier en daar niet in orde) — Zonder Geloof? (een priester met menschelijk geloof alléén, wat schrijfster genoeg acht.)

Sluiten