Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

219

ELIOT (George) 1819—1880. Engelsch. Onder dezen schuilnaam schreef Mary Miss Evans en werd een der grootste schrijfsters van Engeland. Zij teekent op buitengewone wijze de ziele- en karakterontwikkeling van haar personen.

Adam Bede, liefde tusschen een jonker en een boerenmeisje. Prachtig is de bekeering van het schuldige meisje door een innig godsdienstige vrouw, hetgeen te meer treft omdat deze schrijfster een ongeloovige was. Toch wist zij diep In godsdienstige zielen door te dringen en den invloed der eeuwigheidsgedachte te schetsen. —■ Silas Marner, de geschiedenis van vrekkigen wever, die door een kind van zijn kwaal wordt genezen. — De Molen van Dorlcote, vervreemding tusschen broer en zuster. — Romola, brengt ons in het leven der Italiaansche rennaissance. De hoofdfiguur is de boete-prediker Savonarola. Een goede historische roman, maar met weinig begrip van katholiek leven. — Daniël Deronda, de held is de zoon eener jodin maar weet niets van zijn afkomst. De moeder laat hem opvoeden als christen, maar als hij later het geheim van zijn geboorte kent, keert hij terug tot het jodendom en huwt een Israëlitisch meisje. — Felix Holt, de Radikaal, een sterk idealistisch geteekend figuur van een arbeidersleider. — Middlemacch, engelsch leven onder allerlei standen. Als roman niet van belang, wel als bijdrage tot de kennis van het leven van dien tijd en van de denkbeelden der schrijfster. Voor volwassenen zijn deze boeken geschikte lectuur.

ELISABETH (and her German Garden). Engelsch,

De schrijfster van dit boek houdt zich schuil en hare andere verhalen verschijnen onder aanduiding van dezelfde schrijfster als „Elisabeth and enz." Wij hebben van haar nog, behalve het bovengenoemde Blauwe Regen en Zonneschijn — en het geestige Prinses Priscilla, die met haar ouden leermeester het hof ontvlucht, en zich voordoend als zijn dochter, in Engeland eens wil gaan leven als een gewoon menschenkind. 't Is echt amusant.

EMERSON (Blanche). Amerikaansch.

Verworpenen. Twee meisjes gaan er op uit om het mannelijk geslacht te bestrijden. Het boek is onschuldig, maar is erg opgeschroefd voor zoo'n onbeduidenden inhoud.

ENGEL (Georg) 1866. Duitsch.

Een vlijtig broodschrijver, die zich regelt naar de eischen van het publiek.

Sluiten