Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

227

ik dat verhalen als het aangrijpende Befke Briest geen kwaad kunnen, ofschoon het jonge vrouwtje, gehuwd met den ouderen man, op al te onbewust naïeve wijze ten val komt en daarna geen berouw toont maar vrees alleen dat het bekend zal worden.

FOOTNER (Hubert). Amerik. Hij plaatst zijn verhalen in de wildernis, die hij heel mooi weet te beschrijven en waarin de romantische liefden, welken hij gelegenheid geeft zich te ontwikkelen, uitnemend passen, Jacques de Zanger, door een ontrouwen vriend valsch beschuldigd, wint hij zijné eer en een mooi meisje. — De Pelsjager — Een Liefde in de Wildernis — De Dubbelganger, een slechte broer die zich uitgeeft voor den ander en onder diens naam zijn streken uithaalt. — De Verfcoroen Vallei, wedijver tusschen een blank en een Indiaansen meisje om een Europeeschen dokter. Bij al deze boeken hebben wij alleen op te merken dat het geen jongens- of meisjesboeken zijn.

FORBES (Rosita). Engelsch.

Deze ontdekkingsreiziger was eenigen tijd gast bij den Moorschen roover-hoofdman Raisoeni en heeft diens levensgeschiedenis geschreven, die verleden jaar in het Nederlandsen verscheen.

Raisoeni, de Sultan der Bergen. Wij kennen van hem ook Naar Koefara — Het Geheim van de Sahara en Verblinding. Met al deze boeken, wijl er voortdurend sprake is van het haremleven, moet men voorzichtig zijn, ofschoon de schrijver er geen prikkellectuur van heeft gemaakt.

FORMAN (Justus-Miles). Engelsch.

Bianca's Dochter, Het is* een voorbehouden boek : een meisje trouwt met den zoon van den Lord, met wien haar moeder is weggeloopen.

FORSSLUND (Karl Erik). Zweedsch.

De Groote Hoeve; dit verhaal, dat in Zweden veel opgang maakte, zit vol ongeloof en dwepend natuurpantheïsme. Afgekeurd.

FRANCE (Anatole) 1844—1924. Fransch.

Een schrijver, die ontzettend veel kwaad heeft gedaan en die hemelhoog werd geprezen door zijn geestverwanten: ongeloovigen, socialisten, vaderlandsloozen. Men heeft hem geroemd ver boven zijne verdiensten, want in werkelijkheid bezat hij als grootste talent zijn zuiver taalgevoel. Hij heeft de kunst verstaan zijn perverse gedachten, zijn goddelooze beginselen, zijn amateurskennis en wetenschap, verpakt in die schoone, verzorgde taal

Sluiten