Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

252

VERTAALDE WERKEN

een dokter, wiens zoon men doodde toen hij zijn plicht deed. Het is een spannend conflict. Niet voor te jonge lezers. Tot tooneelstuk bewerkt, behaalde het groot succes óók in ons land.

HUTTEN (Bssc von). Engelsch. Aan al de boeken van deze schrijfster is een luchtje en men kan haar beschouwen als voorloopster van de latere romanschrijvende garconnewijfjes.

Pam, is een gevaarlijk boek en zal wel menig meisje ten ongeluk zijn geweest. Een inleiding tot de vrije liefde. — Hoe het Pam verder Ging, teekent den terugkeer van Pam van haar vrije denkbeelden. Dus heelemaal volgens het recept, eerst uit de rails loopen en dan rangeeren. — Kingsmead, vol van laffe verliefdheden. — Liefdes Triomf, een stervende vrouw kiest haar opvolgster en legt de hemden van haar man en de uitverkorene in elkaar. — Schoonmoeders — Het groene Verband — De Stralenkrans — Onze Vrouwe van de Beuken, 't is voor weinig ontwikkelde lezers geen kost en voor anderen deugen de boeken niet, omdat zij te leeg zijn.

HÜTTEN (L. M. Freiïn von) Duitsch.

Niet te verwarren met de Engelsche schrijfster van „Pam." Deze is juist haar tegenbeeld en huldigt een degelijke moraal.

In Volstreden, laat zij een nobelen man, die door zijn vrouw is verlaten, en een rein, godsdienstig meisje de liefde die zij voor elkaar koesteren, bedwingen tot den dood. Een aandoenlijk verhaal, voor alle oudere lezers.

HUYSMANS (Joris Karl) 1848—1907. Fransch. Een realistisch schrijver, in den beginne zwart van pessimisme, cynisme en zinnelijkheid.

Er zijn maar een paar boeken van hem vertaald, meen ik, maar het is goed hier toch aan te geven welke zijner boeken leesbaar zijn.

Marthe — Les soeurs Vatard — En ménage — A vau V Eau — En Rade, zijn boeken, die niet deugen. La-Bas is het verschikkelijkste boek van ontucht en heiligschennis, de beschrijving der „Messe noire", dat ik ooit onder de oogen heb gehad. Zola heeft zoo iets walgingwekkends nooit geschreven. Hij bekeerde in 1892; maar ook de boeken na zijn bekeering bevatten nog altijd elementen die men bij een katholiek schrijver afwezig zou wenschen. Maar voor ervaren lezers, die zich niet licht ergeren, noemen wij En Route, met een flink voorbehoud. — La Cathédrale — Sainte LiduHne de Schiedam, akelig plat en ruw soms. — L'Oblat, met een tikje ironie, waar ze niet te pas komt. — Les Foules de Lourdes, niet stichtend.

Sluiten