Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

258

VERTAALDE WERKEN

wyle." Scheiding van twee lievende boerenkinderen door de onderling vijandige ouders. Verboden lectuur is zijn werk niet. KELLER (Helen) 1860. Amerika.

Zij was blind en doofstom, maar slaagde erin op 44 jarigen leeftijd een universitairen graad te behalen. Hare boeken zijn geen gewone lectuur (ook al niet om de levensopvatting van de schrijfster), maar zij geven een zeldzamen kijk op een voor de meeste menschen afgesloten wereld:

Mijn Levensgeschiedenis — De Wereld waarin ik Leef — Uit het Duister

Het Lied van den Steenen Muur.

KELLER (Paul) 1873. Duitsch. Uitgever van het schoone familie-tijdschrift „Die Bergstadt." waarin echter de laatste jaren herhaaldelijk viel te speuren een zweem naar pantheïstische gevoeligheid en natuuraanbidding. Hij schreef goede romans; vertaald werden Een Boschkuur in den Winter ■— en — Een Muzikantentocht.

KELLERMANN (Bernhard) 1879. Duitsch.

Zelfs in zijn romans pleegt hij lyriek en men kan zelden aan het geval ontkomen dat, gelijk Geiszler eens zeide, alles „pose" is bij dezen schrijver.

De Dwaas, literair zijn beste werk, maar zeker voorbehouden lectuur. — De Tunnel, een roman van staal en ijzer en ontzagwekkende menschelijke ondernemingen. Het is geen boek voor iedereen. — Ingeborg, is een lierzang van liefde en passie; kunstmatig opgeschroefd van stijl. Het is geen goed boek. — De 9de November, een oorlogsroman ; een hekeling van Duitsche toestanden in het land, van de onbezorgdheid veler voornamen en van de regeerende militairen. Zeer hartstochtelijke episoden. — Schweedenklee's Avontuur is zeer onverkwikkelijk. Het is een vrijgezel zonder veel fatsoen en zeden, en hem wordt de zorg toevertrouwd van een ouderloos meisje, dat waarschijnlijk zijn eigen buiten echt geboren dochter is. Nu krijgt hij haar lief en de kwestie, die hem niet met rust laat is de twijfel omtrent haar geboorte. Gelukkig huwt het meisje een jongen tooneelspeler. 't Is een heel troebel boek,

KENJIRO TOKUTOMI. Japansch.

Nami-Ko. Onschuldig verdachte en verlaten vrouw. Volwassenen.

KENYON (Camilla). Engelsch.

Spaanache Dttkatons, een verhaal van zoeken naar een schat,

Sluiten