Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

30J

SCOTT (Gabriël). Noorsch.

Visscher Markus, is een vreemd boek, maar niet verwerpelijk. Maar Het Gulden Evangelie, eene legende, waarin heel ongegeneerd wordt omgesprongen met theologie, dogma, positieven godsdienst, achten wij een totaal verkeerd boek.

SCOTT (Walter) 1771 — 1832. Engelsch.

Geboren te Edinburg; werd rechter te Selkirshire. Hij vertaalde van Goethe en anderen, gaf een verzameling Schotsche balladen uit en andere gedichten. In 1814 verscheen (anoniem) zijn eerste roman Waverley, die door vele andere werden gevolgd. In den val van een boekhandelshuis, waarin hij deelgenoot was, werd Scott meegesleept (1826) en moest sindsdien, schrijven om geld te verdienen tot afbetaling der schuldeischers. Deze dwang heeft zichtbaar invloed gehad op zijn werk van dien tijd, dat zeker minder is dan het vroegere. De ingespannen arbeid verwoestte bovendien zijne gezondheid.

Zijne romans zijn nu wat verouderd, te breedvoerig voor het haastig geslacht van onzen tijd, maar zij staan ver boven het gros der hedendaagsche romans over het algemeen. Edel van strekking, zedelijk van inhoud, raak van typeering. Hoewel Scott's protestantsche overtuiging en meer nog zijn niet-begrijpen van katholieke mentaliteit en gebruiken, hem soms groote vergissingen doen begaan op dat terrein, liet hij zich toch nimmer verleiden tot anti-papisme als ten onzent Bosboom-Toussaint en Van Lennep.

In een van zijn meest bekende verhalen Ivanhoe (tijd der Kruistochten; Richard Leeuwenhart) teekent hij een leelijk monnikstype. <— Waverley (uit den opstand der Schotsche Jacobieten, die Karei Eduard op den Engelschen troon willen plaatsen) — De Bruid van Lammermoor (liefde tusschen twee telgen van twee in aloude vijandschap levende geslachten) — De Zeeroover (eigenaardige zeden en gebruiken van de bewoners der Shetland-eilanden — De Talisman (uit den. 3en kruistocht; Richard Leeuwenhart en Saladijn) — Anna van Geyerstein (vergeefsche strijd van Karei de Stoute tegen de Zwitsersche bergbewoners) —• De Verloofde (de verwarringen in Europa wegens de afwezigheid der ridders, die naar het heilige Land ter kruisvaart togen) — Het schoone Meisje van Perth (een wapensmid dingt naar de hand eener voorname patriciërsdochter) — Het Kasteel van Kenilworth (tragedie van de vrouw van Leicester, den gunsteling van Elisabeth) — Quentin Durwood (speelt in Frankrijk en Vlaanderen; de woeste gel oofs vervolger Van der Marck speelt in dit boek een rol) — Guy Mannering, geschiedenis van een kind, welks leven uit de sterren voorspeld is;

Sluiten