Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

310

VERTAALDE WERKEN

De waarde van het boek ligt in de prachtige beschrijving der Alpenwereld — De Eeuwige Burcht — Zijn Engelsche Vrouw. Verschil tusschen Duitsche en Engelsche mentaliteit. Interessant. — De Vrijheid der Zee, waarin hij opkomt tegen de Engelsche overheersching — Gij Grond mijner Vaderen, geeft een goeden kijk op de Duitsche samenleving met haar allesbehalve gezonde verhoudingen — Het Geheim van Kasteel Vogelöd, een als monnik verkleede graaf hoort de biecht van den moordenaar zijns broers. Bedenkelijk! — Zijn Hoeping Trouw, militaire roeping boven liefde — Levensstrijd, een professor krijgt zijn assistente lief en stelt haar voor zich van zijn vrouw te laten scheiden. Zij weigert; tracht later zich te zelfmoorden, maar wordt gered. Voorbehouden — Liefdesoffer, is een heet-hartstochtelijke en dwaze liefdesgeschiedenis, die valt af te keuren — De Laatste Stem, een drama van verboden liefde, eindigend met zelfmoord.

STRINDBERG (August) 1849. Zweedsch.

Hij was de voornaamste vertegenwoordiger van het naturalisme in Zweden. Overigens veranderlijk als een kameleon. Wat hij heden aanbad verachtte hij morgen en omgekeerd. In hart en hersenen van dezen man was geen spoor van harmonie te ontdekken. Op het laatst van zijn leven ontdekte hij een glimp van het bovennatuurlijk licht. De boeken van Strindberg zijn mede de aanleiding en inleiding geweest van de jammerlijke verscheurdheid, die een heel geslacht heeft geteisterd. Zijn boeken zijn alleen voor menschen, die er mee noodig hebben, ook zijn Sproken en Vertellingen.

STRUG (A.) Poolsch.

De Geschiedenis van een Bom, een verhaal dat erg is opgehemeld, maar • feitelijk immens vervelend is en ook lang niet onvoorwaardelijk goed te keuren.

SUDERMANN (Herman) 1857. Duitsch.

Een tijdlang mateloos overschat en daarna onrechtvaardig verkleind. Naturalistisch in zijn tooneelstukken, en jachtend naar effekt. Zijn eerste verhalen kan men colportage-lectuur noemen, zijn latere mode-lectuur. Zijn eerste groote roman is zijn beste gebleven: Vrouw Zorg. Het is voorbehouden lectuur, maar moreel en artistiek beter dan al het andere dat hij schreef. Het Kattenbruggetje, de geliefde van een landsverrader, die door het Kattensteegje de Franschen zijne landgenooten in den rug voerde, bemint diens zoon hartstochtelijk. De schrijver speculeert hier sterk op de zinnelijkheid der lezers door de beschrijvingen van het naderen en wijken dezer geliefden voor de

Sluiten