Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318

VERTAALDE WERKEN

Hackleberrg Fin, waarin de knapen roovertje spelen. Er wordt wat den draak gestoken met verkeerde godsdienstigheid - Tom Saters Reisavonturen, beschrijft een vliegtocht van de heertjes. Eigenlijk zijn geen van deze boeken de juiste lectuur voor jongens, waarvoor ze toch dikwijls worden gebruikt. — Prins en Bedelknaap, geestige bespotting van Engelsche zeden. Af te keuren, spottend met geloof en gebruiken, die hij niet begrijpt, zijn A Yankee at the Court of King Arthuc — Personal Recollections of Joan of Are.

UNGER (Helmuth). Duitsch.

Moreli's Milliarden, waarmede hij allerlei dwaze dingen -uithaalt en tenslotte een dokter in staat stelt kunstmenschen te maken. Het boek is, ook als charge, te overdreven; en wij kunnen het ook niet aanbevelen uit hoofde van het gesol met den kunstmensch.

UNDSETT (Sigrid). Noorsch.

De Bruidskroon. Een knap boek, dat echter stevig voorbehouden moet worden. De studie voor dit boek bracht de schrijfster nader tot het katholicisme, naar een harer landgenooten ons mededeelde.

VALDÈS (A. Palacio). Spaansch.

De roman Spaansch Liefdeleven (vertaling van „Los Majos de Cadiz) is veel te hartstochtelijk om hem als onzijdige lectuur te beschouwen.

VALERA (Juan). Spaansch.

Liefde en Roeping. Dit boek keuren wij af. Die kermende liefde van den seminarist doet een lezer van koeler klimaat niet alleen belachelijk, maar ook ergerlijk aan.

VALLOTTON (Benjamin). Fransch.

Al de boeken van dezen schrijver: De Familie Propt — De Oogst is Groot ~- Hunne Werken volgen Hen, zijn voor protestanten geschreven en ook voor hen geschikt.

VERE-STACKPOLE (H. de). Engelsch.

Carri; Orion. De roman van een renpaard. Leuke typen, dwaze gebeurtenissen. Een onschuldig ontspanningsboekje.

VERNE (Jules) 1828-1905. Fransch.

Deze wonderbaar vernuftige en fantasierijke schrijver van, altijd neutrale, jongensboeken, blijft een der meest geliefkoosde schrijvers voor jongens en ook oudere menschen zoeken zoo nu en dan nog eens gaarne zijn boeiende lectuur. Vele der uitvindingen, die hij met weergalooze knapheid uitdacht en in praktijk bracht, zijn later werkelijkheid geworden. Vulgarisateur der wetenschap,

Sluiten