Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

330

VERTAALDE WERKEN

ZAHN (Ernst) 1867. Zürich.

Na zijn schooltijd bekwaamde hij zich in Frankrijk, Engeland en Italië voor het hotelbedrijf en kwam te Göschenen bij zijn vader in het stations-restaurant. Al behoort zijn werk niet tot de groote kunst, het is toch sterk en origineel. Menschen, een bundel novellen; licht en schaduw. Goed werk — Albin Indergand, waarin hij zich zoo in het katholieke denken en voelen heeft ingewerkt, dat men meende met een katholiek schrijver te doen te hebben — In Clati-Mane teekent hij een priester, die wel zéér klein-menschelijk zich gedraagt. Overigens een boek voor rijpere lezers — Het Gezin van Lukas Hochstraszer, hoe een vader teleurgesteld wordt in zijn zonen, op wie hij al zijn trots had gesteld. Het is een mooi boek met forsche teekening der verscheiden karakters — Wat het Leven Vernietigt, novellen en schetsen in zwaarmoedigen toon — Vendetta (vertaling van Herrgottsfaden) is zeer gepassioneerd — De Vrouwen van Tannó: in het bergdorp Tannó heerscht eene bloedziekte, waardoor de meesten zijn aangetast. Het gevolg is dat bij de minste verwonding zij reddeloos moeten doodbloeden. Er wordt nu een bond opgericht, de zieken verbinden zich: niet te huwen en zoo de ziekte te doen uitsterven. Zahn laat ons niet in het onzekere omtrent den drang der passie bij deze vrijwillige onthouders. Dat maakt het verhaal voorbehouden. De Apotheker van Klein Weltwil is een pessimistisch verhaal: overigens door allen leesbaar — Jonas Truttman verhaalt van de liefde en den eigenzinnigen hoogmoed van een mismaakte, die meent dat hij door allen wordt bespot en door zijn hardheid en grimmigheid tenslotte het geluk zijner vrouw en van zich zelf verwoest. Het boek is niet voor jonge lezers — Lotte ErzÜnger, de moeder zegeviert over de minnares — In Eenzaamheid voert hij een jongen dominee ten tooneele, wien alles tegenloopt: hij wil zijn gemeentenaren opwekken tot beter, maar het lukt niet. Een bandiet keert terug uit de gevangenis en op aandringen van den dominee wordt hij door zijn vrouw binnengelaten, schiet haar dood en dan zich zeiven : eene vrouw van verdachte zeden belooft hem haar dochter eerbaar op te voeden, maar op een goeden dag zijn beiden er van door met een slecht sujet: Meta, een katholieke zal protestant worden en met hem huwen : haar vader verzet zich. De jonge dominee neemt zijn ontslag en wijdt zich aan de studie: Ethisch is de oplossing weinig bevredigend. De boeken van Zahn zijn voor lezers met eenige levenservaring.

ZOBELTITZ (Fedor von) 1857. Duitsch.

Van zijn vele boeken noemen wij de vertaling Koningin en Martelares als voor iedereen zonder eenige bedenking.

ZOBELTITZ (Hans von) 1853. Duitsch.

Schreef Kracht, ineenstorting van verschillende banken tengevolge van zwendelarij van een speculant, die zijn eersten stap op de ladder alleen heeft

Sluiten