Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EPILOOG

Ach, vadertje, dat mag ik niet verhelen; Men zal u voor den tweeden keer bestelen.

LEAR n.

Dat is inderdaad hoogst waarschijnlijk! Elkeen, die iets uitdenkt waarmee een ander meent zijn voordeel te kunnen doen, wordt vroeg of laat geplunderd, als hij zijn eigendom niet door patent of auteurswet heeft laten beschermen. En dan nogl

Maar wat deert dat, indien men een algemeen belang liever heeft dan een persoonlijk voordeel ? En wij hebben gemeend door het openbaar maken van deze inlichtingen over lectuur (een klein deel van het materiaal, waarover ons R.K. Centraal Bureau voor Lectuur beschikt) vele anderen van dienst te kunnen zijn. Daarom moeten alle egoistische overwegingen wijken en wij zenden dezen STANDAARD-CATALOGUS onbeschermd de wereld in.

Ons idee is niet nieuw. Jaren geleden ging de ijverige directeur der Leuvensche Keurboekerij ons voor; maar zijn werk werd door den oorlog vernietigd. In Frankrijk gaf Louis Bethléem uit: Romans a lire et Romans a proscrire, dat nu reeds met 80 duizend exemplaren in omloop is. Zijne opvatting (afgezien van de indeeling der boeken in klassen, die bij nader inzien onmogelijk te maken is naar den inhoud der boeken, maar afhangt van plaatselijke omstandigheden en persoonlijk temperament) lijkt ons de beste: een korte typeering van het boek, desnoods een beknopte omschrijving van den inhoud, en de lezer, die zijn geweten niet blindemanntje wil laten spelen, weet meer dan genoeg.

Wat wil dus dit boek?

Een practische gids zijn om schadelijke boeken'van onschuldige, en gevaarlijke van twijfelachtige te helpen onderscheiden.

Of een boek kunstwaarde heeft of niet, lijkt ons naast de ethische waarde van zoo'n ondergeschikt belang, dat wij er niet

Sluiten