Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342

EPILOOG

veel woorden aan zullen besteden. Wij hebben een hartgrondigen hekel aan de tegenwoordige opfokking tot aestheten in plaats van tot oprechte en beginselvaste Christenen, die plichts- boven schoonheidsgevoel stellen.

Door kunst is waarschijnlijk nog nooit iemand in den hemel gekomen, tenzij hij er God mee diende. Hetgeen dan weer den ethischen kant van het vraagstuk naar ons toekeert.

Het is er ons derhalve allerminst om te doen „letterkundigheid" te gaan bewonderen, die overigens niet langer pleegt te duren dan een vrouwenmode. Toch kan het den schijn hebben voor wie het eerste deel van ons boek vluchtig doorbladeren, als hadden wij wel iets van die afgewezen pretentie. Want wij hebben ons daar bezig gehouden met het werk van verscheiden dichters, die gewoonlijk maar door zeer weinigen en dan vast nog literairafgestempelden worden gelezen.

Bij nader inzien echter zal men moeten toegeven dat uit praktisch oogpunt deze namen niet mochten ontbreken. Zijn er al luttel menschen die spontaan zich in poëzie gaan verlustigen, niet weinigen worden er half of heel toe gedwongen door exameneischen, door aanbeveling van leeraren of door de aanprijzingen in hun letterkundige handboekjes. In het afgeloopen jaar ontvingen wij dan ook precies 79 aanvragen om inlichtingen over poëtische werken. Hebben wij er meer bijgevoegd dan waar naar gevraagd werd, dan geschiedde het om de taak van de beheerders onzer openbare leeszalen en boekerijen eenigszins te vergemakkelijken door hen in één boek te laten vinden wat anders wellicht uit vele moest worden saamgelezen. Om diezelfde reden schreven wij ook bij de namen van auteurs enkele biographische bijzonderheden, waarvan sommige waarschijnlijk aan bijna niemand meer bekend zijn (zie o. a. Johanna van Woude; Cornélie Huygens), en die toch veel zeggen en bovendien de lectuur 'van den catologus aantrekkelijk maken.

Maar ons eerste en groote doel was en blijft: voorlichting omtrent ethische waarde.

Hoe wij te werk gingen. Uit het onnoemlijk aantal romans, waarmede de menschheid

Sluiten