Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344

EPILOOG

Zal dit boek nu antwoord geven op alle vragen, die gesteld kunnen worden? Wij durven gerust ontkennend antwoorden, maar daarbij ook als onze stellige overtuiging uitspreken dat het in de meeste gevallen de gezochte uitkomst biedt. En dat is dan toch zeker een resultaat, waarop men niet met geringschatting moet neerzien.

Bovendien ligt het in ons plan het ontbrekende aan te vullen en het onjuiste te verbeteren. Indien al de lezers ons eens opgaven de boeken, die zij kennen en het oordeel dat zij vellen, zullen zij ons een grooten dienst bewijzen en kunnen wij gemakkelijk het onvolledige aanvullen en wat telken jare nieuw verschenen is vermelden in de

Jaarlijksche Supplementen. Want het Centraal Bureau zal in het najaar telkens een Jaarboek uitgeven en voor f 1.— verkrijgbaar stellen. In dat Jaarboek wordt opgenomen al de nieuwe lectuur (oorspronkelijk en vertaald), bovendien zal het bevatten lijsten van de voornaamste Fransche, Duitsche en Engelsche boeken met een korte bespreking van den inhoud. Uit den aard der zaak en om onze actie niette verbrokkelen, zullen deze inlichtingen voornamelijk loopen over romanlectuur.

Waarom bijna uitsluitend Romans? Omdat deze in hoofdzaak de verspreiders zijn van goed en kwaad; zij richten zich tot de groote massa, zij speculeeren op de sensatielust van het publiek, zij behoeven niet te voldoen aan voorwaarden van waarheid, wetenschap of logica, maar brengen het gedachtentuig van elk willekeurig individu onder het bereik van allen.

Bovendien worden zij besproken door honderden zoogenaamde medewerkers, die dikwijls even onbevoegd zijn tot een oordeel als de lezers, die zij willen bijlichten.

Oriëntatie omtrent historische en wetenschappelijke werken vinden de ontwikkelden overigens voldoende in hun vakbladen of algemeene tijdschriften.

Toch meenden wij dat ook hier nog wel iets gedaan kon worden en hebben wij de gelegenheid om inlichtingen omtrent

Sluiten