Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK

IN DEN STANDAARD CATALOGUS VAN HET R. K. CENTRAAL BUREAU VOOR LECTUUR, VOORJAAR 1925.

o^ljEN gerieve van Boekverkoopers die hoofdzakelijk of \Cti7>j/althans gedeeltelijk zijn aangewezen op een Roomsch-, Wy I^^Katholiek publiek, heeft de Maatschappij voor Goede KJ VqJ^ Goedkoope Lectuur te Sloterdijk zich in verbinding jAshlP^.gesteld met het R.K. Centraal Bureau voor Lectuur te Amsterdam.

Zij is daardoor in staat, hieronder een lijst af te drukken van bij haar verschenen romans en novellen mèt korte recensies gelijk ze letterlijk verstrekt zijn door Pater A. B. H. Gielen S. J.

Bij raadpleging dezer lijst zal het den Boekverkooper gemakkelijk vallen te beoordeelen, welke romans en novellen hij aan zijne katholieke clientèle onvoorwaardelijk kan aanprijzen en in welke kringen de onder voorbehoud gewaardeerde, met kans op succes zijn aan te bieden.

LIJST VAN ROMANS EN NOVELLEN

JANE AUSTEN: Gevoel en Verstand ƒ i.9o ƒ 2.40

„Een roman uit den ouden tijd, die wellicht voor den haastigen lectuur-verslinder wat traag van gang is, maar voor den literator van beteekenis." $L4-:'':

JOSEPH BEDIER: De Roman van Tristan en

^olde ; / 0 75 ƒ I 25

„Op zichzelf een fijn literair verhaal van schuldige liefde. Het kan maar door betrekkelijk weinigen worden gelezen; want in zijn hoogsten vorm is het eigenlijk eene verheerlijking van die liefde!"

BEKKER-WOLFF en A. DEKEN: Historie

van Mejuffrouw Sara Burgerhart ƒ 1.80 ƒ2.30'

,,'n Boek, dat het lezen overwaard is om de

natuurlijke invallen en de groote menschen-

kennis. Een klassiek werk in onze literatuur " HENRI VAN BOOVEN: Bij vreemde Menschen — ƒ3.50

„De opvoeding van een slappen, willoozen

jongeling. Voor paedagogen een zeer geschikt

boek."

HENRI VAN BOOVEN: Sproken ƒ 0.75 ƒ 1 25

„Goed en Flink. Wellicht het beste dat van

Booven heeft geschreven, literair beschouwd." HENRI VAN BOOVEN: Tropenwee ƒ 1.60 ƒ 2.10

„Beschrijft de ontzettende marteling van een

Europeaan in de Congo. Voor volwassen

lezers."

HENRI VAN BOOVEN: Naar de diepte — ƒ 3.10

„Het vervolg van „Bij vreemde Menschen", voor volwasen lezers, omdat het eene mentali-

Sluiten