Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITGAVEN Hl OE „ADI-POESÏAKA" 111 IE taiIHKL

GONGGRIJP. G. Acoka, drama In 4 bedrijven. Omslagversiering v. Soerjowinoto; titel en tekst In 2 kl. 114 bldz. i j l5 ex' 9edrukt «>P geschept Hollandsch, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening des schrijvers. Ingen. f 3.40

Gebonden ..... 4^90

- ■ ■ . . Het Nederlandsche volk zou zichzelf te kort doen. indien het Acoka niet vasthield en het tot zijn blijvend bezit maakte als een zijner uitnemende scheppingen."

(L. J. M. Feber in „De Maasbode.")

JOSSEL1N DE JONG, Dr.J.P.B.DE Cultuur typen en Cultuurphasen. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 4 Oct 1922. 31 bldz. . . . f 0.80

JUYNBOLL, Dr. H. H. Een Balineesche doek met voorstellingen uit het Oud-Jav, heldendicht Bharata Yuddha. 22 blz. 17 illustraties. 1922. PriJs f 1.50

P* tekst bevat vrije vertalingen van fragmenten tut het beroemde gewrocht der Oud-Jav. letterk.

KAT ANGELINGO, P. DE 6 TYRA DE KLEEN, Moedra's op Bali. 66 pag. tekst en 60 teekeningen over 1 pag., gecart. f9—, geb. in linnen f 11.50

'°<"ir*Se"ik de priesters zeiven geteekend. Met goed overleg is. zoowel in de serie Boedha-priesters als in die van de Sjiwapriesters. Iedere persoon tweemaal geteekend, van voren en van terzijde; daardoor wordt de houding van het lichaam en in 't bijzonder van- de handen zeer duidelijk. („N. R. Ct")

KOESOEMAH ATMADJA. De Mohammedaansche Vrome Stichtingen

in Indië. Academisch proefschrift aan de Universiteit te Leiden 1922. 124 blz. LELYVELD, Th. B. VAN. De Javaansche Danskunst. 32 bldz., 38 illuStr. 1922 . . 1% . f3.20

De schrijver, die op Java in kringen van InU grooten heeft verkeerd, is de eerste die ons od systematische wijze inleidt In het wezen der Javaansche danskunst

LOEBER Jr., J. A. Het bamboe-ornament v. Ned. N.-Guinea. Met 110

afb. n, teek. v. d. schrijver. 1920. 42 bldz f 3.50

Een bijdrage tot de kennis der Indonesische ornamentiek, vooral van belang uit een cultuurJüst oogpunt, aangezien het ornament v. N.buinea nog onaangeroerd ia door vreemde invloeden.

MIDDENDORP, HERM. Het Zwarte Venster. Roman. Met bandversiering van Joh. L. ter Veer. 168 bldz. 1923. Prijs ingenaaid f 3.25, gebonden f 4.50

MONOGRAFIEËN OVER KUNST EN CULTUUR ONDER REDACTIE VAN NOTO SOEROTO; No. 1. Voorstellingen van vaartuigen op de reliëfs van den Boroboedoer door Th. van Erp. 1923. 35 pag. gr. 80, 11 illustr. goud vignet op omslag f2.10 No. 2. Tempel en Paleis in Hindoestan, door Maurits Wagenvoort. 1922. 40 pag. gr. 80, 25 illustr. o.a. naar etsen en teekeningen van W. O. J. Nieuwenkamp, id. id. . . . f 2.10

ABONNEERT U OP „OEDAYA"

Rijk Geïllustreerd Maandschrift voor Nederland en Indonesië.

Abonnementsprijs

slechts f3,—

per jaar.

Vraagt proefnummers Laan van. Meerderv. 60 Den Haag.

ONDER HOOFDREDACTIE VAN Rn. Ms. NOTO SOEROTO.

Sluiten