Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vonders Altaargeheimenissen

in Dertien Lezingen uitgelegd door Jac* J* Zey, SJ*

Met 59 schitterende reproducties op zwaar kunstdruk.

Bandteekening van GERARD GERRITS 4° Formaat — Omvang 280 pagina's

Prijs - f ingebonden in buckram, stempel en titel uitgevoerd in echt goud ...... f 12.50

„Dit standaardwerk met zijn uitvoerige en degelijke verklaringen bij Vondel's diepzinnig leerdicht is de mooiste feestuitgave, die men zich denken kan".

De Maasbode.

Een prachtig boek; een boek om te bezitten 1

EUen Rasse in „De Res.-bode",

.... Ik voel heel goed, dat ik hier boekenkoopman aan 't spelen ben, krantenjongen, aanprijzer, opbieder, handelsreiziger zoo ge wilt. Maar dat moet. Zoolang ons katholiek publiek zulke boeken niet koopt, reken ik het mij tot plicht opportune importune te blijven aandringen. En dat doe ik dezen keer met des te meer aandrang, omdat de gelegenheid met Pater Zey's boek zoo uitgelezen en de kansen zoo goed zijn. Vooruit, Katholiek Nederland, bezorg aan dit boek nu weldra een vierde en vijfde editie.

Prof. Dr. Jac. v. Ginneken. in „De Nieuwe Eeuw".

.... Ik durf uit volle overtuiging de verzekering geven, dat niemand de uitgave van deze f 10.— berouwen zal; hij zal zich in lengte van dagen verheugen, dien stoffelijken schat in een hooge en blijvende geestelijke waarde te hebben omgezet.

H. Duurkens, S.J., in „Studiën".

Teulings' Uitgevers-Mij* - Den Bosch

Sluiten