Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

146 Tomkins/D. De kleine vuurtoren; [houtsneden van den schrijver].

Gouda, G. B. van Goor zonen. [1920]. 112 blz. GeÈttl. ing. 1.10. geb. 1.90.

Uit een zuur, ontevreden meisje groeit een liefhebbend persoontje dat zichzelf wist te vergeten in 't aanzien van den dood en tot haar geluk nog bijtijds aan het ziekbed van haar zonnig, roodharig broertje de levensles leert: heb lief, zoo lang 't u wordt vergund. 14-17 j.

147 —. Net iets voor mij!; teekeningen van den schrijver. Gouda,

G. B. van Goor zonen. [1920]. 72 blz. Geïll. ing. 0.90. geb. 1.25.

Kindergedichten die voor 't meerendeel tot de werkelijke kinderpoëzie gerekend kunnen worden en waaraan het vroolijke element niet ontbreekt. 9-12 j.

148 —. Het roode weeskind; geïll. door den schrijver. Groningen

enz., J. B. Wolters' uitg. mij. 1923. 75 blz. Geill. ing. 0.50. (V Boeiende boek — nr. 1).

Het stille zieltje van een ziek weesje, weeft óm haar een ijle sfeer van rustig, toegewijd verwachten en een vroolijk vlindertje, verdwaald in het onwezenlijk witte ziekenkamertje, vervult het verlangen naar héél de heerlijke natuur en verhaalt haar luchtige vlindervertelsels tot zacht-roode wiekjes haar de kracht geven, de reis naar het groote licht te beginnen. 12-16 j.

149 —. De tweede vader; [houtsneden van den schrijver]. Gouda,

G. B. van Goor zonen. [1921]. 112 blz. Geïll. mg. 1.10. geb. 1.90.

De moeilijke verhouding tusschen Hans van Waes en zijn tweeden vader groeit in een langen vreeselijken nacht van gezamenlijk waken aan moeders ziekbed uit tot wederzijdsche waardeering, als beiden voelen één te zijn in de groote vrees voor haar leven. Een sober, in stoeren stijl geschreven konflikt uit het dagelijksch leven, met warme beschrijvingen over het mooie land van Walcheren. 14-17 j.

150 Treffers, J. Een H. B. S.-film; teekeningen van I. van Mens.

Amersfoort, Valkhoff en co. [1924]. 173 blz. Geïll. ing. 2.—. geb. 2.90.

Als op een film zien we een schooljaar van de tweelingen van Hagestein voorbijtrekken en maken hun lief en leed mee; wij krijgen een kijkje in een vriendelijk tehuis en waardeeren de prettige verhouding tusschen leeraren en jongens. 11-18 j.

151 —. Jan Sterkenburg; geïll. door J. G. Kesler. Baarn, uitg.

mij. E. J. Bosch J. Bzn. [1922]. 131 blz. Geïll. ing. 0.75. gek. 1.10. geb. 1.25. (Stamperiusbibliotheek-serie 86 — nr. 4).

Een eenzame H. B. S.-jongen bemerkt dat door de toenadering altijd van anderen te verwachten, zijn isolement bijna volkomen wordt; hij vindt gelukkig vriendelijke belangstelling bij een leeraar en als dan ook de omstandigheden meewerken, keert tot Jan's vreugde, de vertrouwelijkheid met vader en enkelen van de beste schoolkameraden terug. 10-18 j.

Sluiten