Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

leggen de verplichting te zorgen dat in het huis waarin de apotheek is gevestigd bij voortduring aanwezig is of hij zelf of een hulpapotheker.

De Hooge Raad was het met dit betoog niet eens, immers zoo zeide hij, dit artikel spreekt niet alleen over de localiteit waarin de apotheker zijn beroep moet uitoefenen, doch legt hem bovendien de verplichting op te zorgen dat de apotheek steeds overdag voor het publiek moet openstaan en daarin zoowel bij dag als bij nacht de apotheker of een hulpapotheker aanwezig moet zijn ten einde aan het publiek de aangeduide geneesmiddelen te kunnen afleveren. Uit de woorden „ook des nachts" toch volgt de verplichting het huis ook overdag te bewonen, hetgeen trouwens reeds voortvloeit uit het steeds moeten openstaan overdag, daar laatstbedoelde verplichting alle zin en beteekenis zoude missen zoo niet tevens het aanwezig zijn van een apotheker of hulpapotheker vereischt ware. Het openstaan dient niet voor de contröle door het publiek, daar de contröle over de apotheek aan den inspecteur der volksgezondheid is opgedragen; de omstandigheid dat de wetgever, de mogelijkheid dat een apotheker afwezig is voorziende, voor dat geval regelend optreedt, is evenmin van eenigen invloed op de verplichte aanwezigheid, als de omstandigheid dat het voortdurend thuis zijn van den apotheekhoudenden geneeskundige niet bij de wet is gevorderd, daar zulks onvereenigbaar is met de uitoefening van het beroep van geneesheer.

Dit gebod van het tweede lid van bedoeld artikel 3, behelzende dat de apotheker heeft te zorgen dat zijne apotheek bij dag steeds toegankelijk zij, wordt thans door de jurisprudentie steeds zoo opgevat dat de apotheek niet alleen als localiteit bij dag steeds open moet zijn, maar ook, dat er bij dag steeds gelegenheid moet zijn om door een tot het bereiden en tot geneeskundig doel afleveren van geneesmiddelen bevoegd persoon te worden bediend.

De kantonrechter te Hilversum oordeelde dat het open zijn van de apotheek niet beteekent dat de deur steeds open moet staan of dat iedereen steeds zich onmiddellijk zelf den

Sluiten