Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

toegang tot de apotheek moet kunnen verschaffen (30 December 1919 N. J. 1920 bl. 154). Als de deur gesloten is, maar door een bord wordt kennis gegeven, dat, nadat op een bel zou zijn gedrukt, zal worden opengedaan, is zulks voldoende voor het „open zijn" der apotheek. Hiermede was de Hooge Raad het evenwel niet eens. Bij arrest van 28 Juni 1920 (N. J. 1920, bl. 806) oordeelde ons hoogste rechtscollege dat de strekking van het tweede lid van dit artikel 3 is te verzekeren, dat het publiek ten allen tijde in de gelegenheid is in de apotheek geneesmiddelen te verkrijgen, welke gelegenheid aldus moet worden opengesteld, dat overdag een ieder zichzelf vrijelijk en ongehinderd toegang tot de apotheek kan verschaffen om aldaar zijn behoefte aan geneesmiddelen kenbaar te maken en des nachts, na zich door aanmelding toegang te hebben verzekerd, aldaar iemand aanwezig vindt bevoegd om hem de verlangde artsenijen af te geven. Indien aldus om 3V4 uur n.m. de deur met sleutelslot gesloten was en de toegang eerst was te verkrijgen nadat de deur, op een daartoe door bellen te kennen gegeven verlangen, van de binnenzijde was geopend, levert zulks op een overtreding van dit artikel.

Als een apotheker het beheer der apotheek tijdelijk overdraagt aan zijne assistente en deze sluit de deur van binnen af terwijl zij een bericht er bij plaatst dat na bellen zal worden opengedaan, of a fortiori, indien de assistente tijdelijk zich verwijdert en zij zoolang de apotheek sluit, dan wordt het artikel niet overtreden door den apotheker, maar door de assistente en is dus uitsluitend deze laatste strafbaar, aangezien volgens art. 23 der wet de assistenten aansprakelijk zijn voor de door hen begane overtredingen en de apotheker ook in die gevallen slechts verantwoordelijk is voor hetgeen in zijne apotheek geschiedt, indien eenige schuld of nalatigheid van zijne zijde tot de overtreding aanleiding gegeven of bijgedragen heeft. Het derde lid van het artikel deelt ons mede dat op Zon- of feestdagen de apotheek gesloten mag zijn als de inspecteur van de volksgezondheid daartoe schriftelijk verlof heeft verleend. Dit verlof mag worden

Sluiten