Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

Aflevering op recept.

behalve voor zoover betreft de afleveringen op recept, bevatten geen andere beperkingen dan dat bedoelde voorschriften niet gelden voor vergiften door een arts voorgeschreven. De strekking van het tweede lid van art. 13 is het voorkomen van ongelukken, terwijl het eerste lid van art. 14 bedoelt bij misdadig gebruik het strafrechtelijke onderzoek te bevorderen. De verbodsbepaling van het eerste lid van artikel 13 (zie boven) is geen reden om aan het tweede lid van dit artikel en aan het eerste lid van art. 14 een meer beperkte beteekenis toe te kennen, dan hunne bewoordingen medebrengen (H. R. 8 Oct. 1883, waarbij een vonnis der Groningsche Rechtbank d.d. 24 Mei 1883, dat inhield dat de bedoelde voorechriften niet toepasselijk zijn wanneer het eerste lid van art. 13 is overtreden, werd vernietigd; W. 4956). De apotheker die een vergiftige zelfstandigheid, door een arts voorgeschreven, aflevert in een verzegeld voorwerp, waarop het woord vergift niet staat uitgedrukt, maakt zich derhalve niet schuldig aan een overtreding. Een heel andere kwestie is deze of de apotheker een vergift, dat door den medicus is voorgeschreven, later opnieuw op dit oude voorschrift aan den patiënt mag verstrekken, zonder dat zulks geschiedt op schriftelijke en onderteekende aanvraag van dezen laatste, met opgave van het doel waartoe het moet dienen en onder de voorwaarde dat de patiënt hem bekend zij en de aflevering onmiddellijk worde ingeschreven, met de bijzonderheden daarop betrekkelijk, in het register!

Een apotheker had n.1. morphine afgeleverd op een vroeger geneeskundig voorschrift, waarop de woorden „ne iteretur" niet voorkwamen. De H. R. overwoog den 10 November 1913 (W. 9548) dat de wet deze aanteekening niet kent.

Voor elke aflevering, waarvoor een recept wordt geëischt, is een origineel recept noodig. Immers de wet kent afzonderlijke bepalingen voor het afleveren van geneesmiddelen in het algemeen en voor vergiften in het bijzonder. De verkoop van geneesmiddelen is in het algemeen vrij, als men de beperking van art. 9 in acht neemt, („bepaalde aanduiding van het verlangde middel"). Zooals reeds eerder vermeld,

Sluiten