Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3

mogen de apothekers niet zelve de geneesmiddelen aanwijzen welke tot genezing eener omschreven ongesteldheid met vrucht zouden kunnen worden aangewend. Anderzijds moet de mogelijkheid open blijven in het systeem der wet dat herhaalde afgifte van een geneesmiddel door den apotheker kan geschieden, als dit middel oorspronkelijk op recept was verstrekt.

Evenwel bevat art. 13 hiernaast voorschriften over vergiften, ook al zijn dit geneesmiddelen. Blijkens de geschiedenis der wet mogen deze vergiften alleen op origineel recept worden verstrekt, niet op copie of op een vroeger recept. Er moet een waarborg zijn dat de aflevering wordt gevraagd slechts op een door den geneesheer afgegeven voorschrift naar aanleiding van een door hem behandeld geval.

De apotheker werd derhalve veroordeeld. Het geval heeft veel stof opgeworpen, zoowel in de vakpers als daarbuiten.

Als een apotheker overlijdt zonder dat in de waarneming van de apotheek is voorzien, schrijft de wet voor dat de erfgenaam binnen 24 uur (of bij ontstentenis een der huisgenooten) den sleutel der vergiftkast ter hand moet stellen aan den burgemeester. Wanneer één sleutel is gegeven aan den burgemeester in zoodanige omstandigheid, terwijl later blijkt dat nog een tweede sleutel bestond, bestemd tot opening van het slot der vergiftkast, is aan dit voorschrift niet voldaan. Ook de tweede sleutel moest aan den burgemeester zijn overhandigd. Hiertegen doet niet af, zooals wij boven zagen, dat in dit artikel het woord „sleutel" in het enkelvoud wordt gebruikt. Apotheekhoudende geneeskundigen hebben niet de verplichting om evenals apothekers de vergiften voorhanden te hebben vermeld in den algemeenen maatregel van bestuur van 24 Januari 1906 S. 9. Hebben zij echter zulke vergiften wel voorhanden dan dienen zij ook de voorschriften in acht te nemen welke te dien aanzien voor apothekers gelden. (H. R. 30 Jan. 1872; W. 3432).

Art. 22 en art. 23 behandelen de bevoegdheid en de aansprakelijkheid der apotheker-assistenten. Uit de geschiedenis van art. 22 volgt dat het is verboden dat de apotheker-

Wat moet geschieden bij overlijden van den apotheker.

Bevoegdheid en aansprakelijkheidvan assistenten.

Sluiten