Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'4

assistent zelf een apotheek drijft zonder het vereischte toezicht.

Bedoeld toezicht staat ter beoordeeling van den bevoegden apotheker en onder contröle van den inspecteur der volksgezondheid. Als dus een apotheek gedreven wordt door een onbevoegde, behoort er een toezichthoudende en verantwoordelijke provisor te zijn, welke geen andere apotheek mag waarnemen, (Kantongerecht A'dam, 2 Jan. 1912). Een provisor die slechts eens per maand gedurende enkele uren in de apotheek komt, oefent geen behoorlijk toezicht uit. De eigenaar der apotheek (een apotheker-assistent) 'werd dan ook door het kantongerecht te Goes d.d. 9 Maart 1925 W. 11330 veroordeeld als werkzaam te zijn geweest anders dan onder het door de wet vereischte toezicht. Evenmin mag een assistent waarnemen voor een afwezigen, zieken of overleden apotheker. Een en ander neemt niet weg dat, al is ook de assistent aansprakelijk wegens werken zonder het vereischte toezicht, de apotheker, apotheekhoudend geneeskundige of provisor eveneens verantwoordelijk blijft voor hetgeen in de apotheek geschiedt tegen de wet, zoo eenige schuld of nalatigheid aan zijne zijde tot de overtreding aanleiding gegeven of bijgedragen heeft (H. R. 27 Juni 1881. W. 4672).

Art. 23 luidt algemeen en slaat zoowel op overtredingen die ook door den apotheker, als op die welke slechts door den assistent kunnen worden begaan; de wet maakt in deze geen onderscheid en geeft ook geen reden om dergelijk beweerd onderscheid te zoeken. Indien een apotheek in het openbaar wordt verkocht mogen de vergiftige zelfstandigheden alleen worden gegund aan apothekers, apotheekhoudende geneeskundigen en veeartsen. Onder het begrip apotheek is in dit verband eveneens te verstaan de verzameling van geneesmiddelen van een geneeskundige, tot het leveren van geneesmiddelen bevoegd.

De notaris, griffier of deurwaarder die een openbare verkooping van een apotheek houdt, is verplicht te zorgen dat daarbij deze voorschriften worden in acht genomen (H. R. 4 Dec. 1893 W. 6442).

Sluiten