Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

Tot zeer uitgebreide jurisprudentie heeft aanleiding gegeven art. 30 luidende: „Behalve door de apothekers en door de apotheekhoudende geneeskundigen, mogen de geneesmiddelen, door onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, eene commissie van deskundigen gehoord, aan te wijzen, niet worden verkocht beneden de hoeveelheid, daarbij voor elk dier middelen te bepalen." De aanwijzing dezer middelen heeft laatstelijk plaats gehad bij beschikking d.d. 1 Febr. 1906, waarbij de z.g. Lijst C is vastgesteld.

Deze lijst C bevat de geneesmiddelen, die, behalve door apothekers en door de geneeskundigen tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd, niet mogen worden verkocht — onverschillig tot welk doel — beneden de hoeveelheid in die lijst voor elk dier middelen bepaald; met dien verstande, dat dit verbod ook betrekking heeft op als geneesmiddelen verkochte mengsels, oplossingen, aftreksels en andere bereidingen, met behulp van een of meer der op de lijst genoemde middelen beneden de daarin opgegeven hoeveelheden bereid, of waarin een of meer dezer middelen beneden die hoeveelheden ontstaan zijn. De lijst is gewijzigd bij ministerieele beschikking van 4 November 1910 en van 13 Januari 1915.

Het verkoopen, niet het bereiden, ook van zoogenaamde samengestelde geneesmiddelen is aan ieder geoorloofd. Die verkoop is geen uitoefening der geneeskunde, noch der artsenijbereidkunde, wanneer er geen sprake is van verboden hoeveelheid. De lijst C, deze hoeveelheid aangevende, kan door den Minister steeds worden gewijzigd.

De vaststelling daarvan is hem niet slechts voor ééns bij de wet opgedragen.

Het woord geneesmiddelen in dit artikel is in den meest ruimen zin op te vatten. Daaronder moeten niet enkel de simplicia (enkelvoudige middelen) worden verstaan. (H. R. 9 Febr. 1874). Volgens het spraakgebruik zijn onder het woord „geneesmiddelen" zoowel enkelvoudige als samengestelde be grepen. Dit blijkt mede uit de verschillende artikelen der wet, in welke met dit woord nu eens hoofdzakelijk samenge-

Verkoop van geneesmiddelen door niet apothekers.

Sluiten