Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6

stelde, dan weder meer enkelvoudige worden bedoeld, terwijl zelfs de woorden „enkelvoudige" en „samengestelde" in de wet niet worden gevonden.

Uit de beraadslagingen blijkt geenszins dat hetzij de toenmalige Minister van Binnenlandsche Zaken, hetzij de Kamer, het woord „geneesmiddelen" in den beperkten zin van „enkelvoudige" hebben opgevat, hetgeen dan ook, zoo de wetgever dit hadde gewild, met het oog op de overige bepalingen der wetten op de artsenijbereidkunst en op de geneeskunst, waarin het woord „geneesmiddelen" zonder eenige onderscheiding wordt gebezigd, duidelijk zoude zijn uitgedrukt. (Aldus H. R. 9 Febr. 1874. W. 3701).

Zijn onder het begrip geneesmiddelen ook de z.g. geheime middelen begrepen? Deze behoeft de apotheker niet voorradig te hebben, maar hij heeft deze toch als regel wèl te koop Het publiek verlangt ze nu eenmaal en de apotheker in den tegenwoordigen tijd is zakenman. Wie zal het hem euvel duiden? Welnu ook de geheime middelen zijn geneesmiddelen in den zin der wet, al kan men niet ontkennen dat zulks een euphemisme mag worden genoemd, althans in vele gevallen.

Die geheime middelen behooren, ook dan wanneer de apotheker ze slechts heeft als dépothouder, tot zijn voorraad, en staan te dien aanzien met vele andere middelen gelijk. Zij verschillen daarvan evenmin om het niet behoeven van een nadere pharmaceutsche bewerking; ook de m de1 pharmacopee vermelde, of andere bekende geneesmiddelen, worden immers vaak zonder eenige vermenging of nadere toebereiding voorgeschreven en/of gevraagd.

De bewering wel ééns geuit „dat het staatstoezicht zich bepaalt tot de middelen die de apotheker moet voorhanden hebben en dus de geheime middelen daar buiten vallen , mist eiken redelijken grond. De geschiedenis der wet leert reeds beter. Maar wat dunkt u van dien lisügen apotheker welke zijne vrouw, met zijne voorkennis wel te verstaan, in het huis waarin de apotheek gevestigd was, doch bui en de eigenlijke apotheek natuurlijk, geheime geneesmiddelen

Sluiten