Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8

meen het ernstig. Want, zeide de Rechtbank te Arnhem (20 Nov. 1900, W. 7551), iedereen mag zooveel sublimaat-pastilles verkoopen als hem goeddunkt (of kwaaddunkt), mits die verkoop maar niet geschiedt als geneesmiddel. Immers sublimaatpastilles zijn geen sublimaat, maar een mengsel waarin sublimaat voorkomt. De drogisten, Sanit as winkels en andere op dit gebied werkzame neringdoenden, kunnen met dit vonnis hun voordeel doen en velen anderen personen wellicht nadeel.

De lijst C bevat de aanwijzing der geneesmiddelen, het zij duidelijkheidshalve nog eens gezegd, die behalve door apothekers enz., onverschillig tot welk doel niet mogen worden verkocht beneden de genoemde hoeveelheden en bovendien bepaalt het opschrift dier lijst dat dit verbod evenzeer geldt voor als geneesmiddelen verkochte mengsels enz. met behulp van een of meer op de lijst genoemde middelen beneden de opgegeven hoeveelheden bereid enz. Hiermede is de Minister zijne bevoegdheid niet te buiten gegaan, daar hij bij de aanwijzing der geneesmiddelen slechts verschil maakte tusschen stoffen, die, onverschillig tot welk doel, in onvermengden staat verkocht, altijd als zoodanig zijn te beschouwen, en dezelfde stoffen, indien zij deel uitmaken van een mengsel enz., in welk geval zij door hem alleen als geneesmiddel zijn aangewezen, als het mengsel enz. als geneesmiddel wordt verkocht.

Derhalve is verkoop als geneesmiddel een element van het strafbare feit voor wat betreft deze mengsels enz. (H. R. 20 April 1925 W. 11401). Hiertoe doet niet af dat de wet noch in art. 30, noch elders aangeeft, wat zij onder geneesmiddelen verstaat, zoodat de vraag welke stoffen daaronder vallen naar het spraakgebruik moet worden beantwoord. Het spraakgebruik nu verstaat onder geneesmiddelen zoowel bepaalde enkelvoudige middelen als mengsels(H. R. 26 Jan. 1914 W. 9617). Evenmin maakt art. 30 onderscheid of de geneesmiddelen afzonderlijk worden verkocht, dan wel in gemengden toestand.

Als aan iemand ten laste is gelegd dat zelfstandigheden in de lijst C genoemd in gemehgden toestand, dus als een

Sluiten