Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

geven van dien raad geenerlei onderzoek voorafgegaan, dan is zulks strafbaar als zijnde onbevoegde uitoefening der geneeskunst als bedrijf; (H. R. 10 Maart 1913 W. 9475)Een soortgelijke beslissing werd gegeven door den H. R. d.d. 15 October 1917 W. 10168, waarbij werd uitgemaakt dat het verstrekken van geneesmiddelen met het aanraden aan de personen, hoe zij die geneesmiddelen ter bestrijding van de opgegeven kwalen hebben aan te wenden, is het verleenen van geneeskundigen raad of bijstand en dus uitoefening der geneeskunde in den zin der wet. Als gij dus iemand, die klaagt over eksteroogen, een likdoornpleister verkoopt met de mededeeling dat hij die pleister op deze of gene manier behoort aan te wenden, dan zijt gij strafbaar wegens onbevoegde uitoefening der geneeskunst!

In de Nederlandsche wetgeving is scheiding aangenomen tusschen genees- en artsenijbereidkunde, althans in den regel. Dienovereenkomstig is het afleveren van geneesmiddelen verboden aan allen die geneeskunst uitoefenen (behalve aan de z.g. apotheekhoudende geneeskundigen), zelfs indien zij de bevoegdheid tot uitoefening der artsenijbereidkunst hebben verkregen. (H. R. 3 Jan. 1871 W. 3286).

Een apotheker derhalve die den titel van arts verwerft en zich als geneesheer in een of andere stad vestigt, verliest daardoor het recht geneesmiddelen af te leveren. Men kan dus onmogelijk tegelijkertijd het beroep van apotheker en van geneesheer uitoefenen, behalve alweer ten plattenlande als apotheekhoudend geneeskundige.

De bevoegdheid van den geneesheer ten plattenlande om geneesmiddelen af te leveren hangt door de redactie van art 9 der wet op de geneeskunstuitoefening met af van de vraag of behoorlijke uitoefening der praktijk mogelijk is zonder deze aflevering toe te staan, maar alleen hiervan of hij zich vestigt in een plaats waar geen apotheker is. Het woord „plaats" beteekent blijkens de geschiedenis der wet „dorp" en niet „gemeente".

Te Velseroord was in 1916 geen apotheek en te IJ muiden wel. Beide plaatsen zijn gemeente Velsen. De dokter te

Sluiten