Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

Merkenwct.

overeenkomst" is te verstaan. Men dient deze woorden op te vatten in den zin van elke overeenkomst waardoor hij, die de geneesmiddelen voorschrijft, er geldelijk belang bij heeft, dat zij door den apotheker, met wien hij overeenkwam, geleverd worden, al bestaat dat belang niet rechtstreeks in een aandeel in des apothekers winst.

Tegen overtreding der voorschriften in de wetten op de uitoefening der geneeskunst en der artsenijbereidkunst gegeven kan een boete tot ƒ200.— worden opgelegd en bij recidive zelfs eene tot ƒ 500.— of hechtenisstraf tot één jaar; terwijl voor een geneesmiddel dat ondeugdelijk wordt bevonden, alsmede voor elk geneesmiddel dat voorhanden moet zijn, en ontbreekt, een boete van ten hoogste ƒ3.— wordt opgelegd. Bij hervisitatie wordt deze boete verdubbeld, terwijl indien bij derde onderzoek de toestand nog onvoldoende wordt bevonden boete tot ƒ 600.— of hechtenis tot één jaar kan worden opgelegd.

Dat niet alleen de hier besproken z.g. geneeskundige wetten voor ons onderwerp van belang zijn, doch ook andere wettelijke voorschriften voor den apotheker beteekenis hebben, leert ons een arrest van den H. R. van den 30 Jan. 1914 W. 9633 aangaande toepassing der merkenwet.

Wat deze wet betreft, er zijn vele apothekers welke een speciaal artikel in den handel brengen waarop zij uitsluitende rechten willen doen gelden t. a. v. het gebruik van een naam of merk ter onderscheiding van andere fabrieks- of handelswaren en ten opzichte waarvan zij dus deze wet dienen aan te wenden. (Wet van 30 September 1893 laatstelijk gewijzigd 4 Dec. 1920).

Een bekende groothandelsfirma in medicamenten, waarvan talrijke apothekers en geneesheeren hunne middelen plegen te betrekken, had een geneesmiddel in den handel gebracht onder den naam „aspirinum". Wie kent de onvolprezen aspirine niet. Is er een populairder middel denkbaar? De firma Bayer die hare desbetreffende tabletjes voor het eerst met den schoonen en weiluidenden naam had versierd en die ingevolge de merkenwet op dezen naam recht

Sluiten