Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

had verkregen, was in het geheel niet tevreden met de handelwijze der Hollandsche firma en sprak deze in rechten aan tot schadevergoeding ingevolge de merkenwet. De schade was niet gering, dat is duidelijk, de Hollandsche aspirine bleek in prijs voor de Bayer'sche in niet geringe mate onder te doen, terwijl overigens het verschil zeer miniem zoude zijn.

De Hollandsche firma was, hetgeen evenmin verwonderlijk is, niet onmiddellijk en volgaarne bereid die schadevergoeding te betalen of hare artikelen anders te noemen en verweerde zich met de opmerking dat „aspirinum" niet is een merk, maar een naam. De Hooge Raad was het daar niet mee eens en stelde Bayer in het gelijk. Immers, zoo overwoog ons hoogste rechtscollege, aspirine is wel degelijk een merk, vermits de naam van het middel „acetyl-salicylzuur" is. Weliswaar is „aspirine" een woord. Maar waarom zoude een woord niet als merk mogen worden gebezigd, indien het overigens aan de eischen van art. 3 der merkenwet voldoet, n.1. dat het heeft onderscheidend vermogen. Ja maar, wierp de gedaagde firma nog tegen, in de pharmacopoea komt de naam aspirinum toch ook voor en wel als officinale benaming en dus heeft de wetgever dit woord tot stofnaam gestempeld en mag ik het dus evenzeer als zoodanig benutten. De H. R. oordeelde deze opmerking onjuist op grond dat, al heeft de wetgever dit woord aspirinum tot stofnaam gestempeld, zulks niet afdoet aan het recht dat de merkenwet aan den eersten gebruiker geeft. Dit recht toch kan niet worden verloren dan op de wijzen in de merkenwet bepaald. Tot deze wijzen behoort niet het bezigen van het woord als officinale benaming voor een geneesmiddel.

En hiermede kon de gedaagde naar huis gaan en de eischer tevreden mompelen dat er toch nog rechters in Den Haag zetelen.

De groote beteekenis van de merkenwet is hierin gelegen dat deze wet uitdrukkelijk het recht op het uitsluitend gebruik van zulk een merk toekent aan dengene die het eerst in het Rijk in Europa of in de Koloniën van dat merk gebruik heeft gemaakt om zijn fabrieks- of handelswaren van

Sluiten