Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

die van anderen te onderscheiden. Dit recht wordt gehandhaafd tegen ieder die het schendt. Doch niet alleen is wettelijke regeling noodig om den rechthebbende op het merk te beschermen tegen inbreuken, maar ook om het publiek te vrijwaren tegen misleiding. Zoo zal dan ook inschrijving van een merk dat geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een waarop een ander voor dezelfde soort van waren recht heeft worden geweigerd, ook al geeft die ander toestemming tot de inschrijving. (R.b. Den Haag 2 Dec. 19*0). De inschrijving der merken geschiedt hier te lande bij het Bureau voor den industrieelen eigendom te 's-Gravenhage. Of het merk al dan niet is ingeschreven is evenwel voor het recht zelf onverschillig. (Hof Amsterdam 24 Dec. 1909 W. 9064). Alleen voor het bewijs van dit recht is de inschrijving van belang. Die inschrijving toch geldt als vermoeden dat men werkelijk de eerste gebruiker van het merk is geweest. Tegen dit vermoeden is tegenbewijs toegelaten. Men kan volstaan met het bewijs eerder van het merk gebruik te hebben gemaakt dan de tegenpartij en behoeft niet te bewijzen dat men het eerst van iedereen daarvan gebruik heeft gemaakt. (H. R. 29 Dec. 1904 W. 8164 en 13 Juni 1919 W. 10438).

Omtrent de vereischten waaraan een merk moet voldoen bevat de wet slechts het voorschrift dat het merk voor het publiek kan dienen als middel om iemands waren te onderscheiden van die van anderen. Uitgesloten zullen dus zijn algemeen gebruikelijke aanduidingen, zoo als b.v. een gaper vóór waren van een drogist, of benamingen die alleen aangeven de soort der waar, hare samenstelling, de plaats van herkomst enz., b.v. Havanna sigaren, drop uit den blikken trommel, Tokayer wijn, gezondheidswijn, dubbelstijfrel, vaseline. Evenmin werden als merk toegelaten de woorden lysol, frou-frou, universeelvoer, javaantjes (voor bepaalde koekjes).

Daarentegen is het woord Apollinaris, voor het bekende mineraalwater, wel als merk toegestaan, omdat dit woord aanduidt de herkomst van het water uit een bepaalde bron, aan welke de eigenaar dien naam heeft gegeven ter onderscheiding van andere minerale wateren. Zoo is ook Gouda-

Sluiten